Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

д-р Ивалина Трендафилова и д-р Руси Русев от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

 

В специалния брой Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на списание „Българска наука“

Още статии...

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022.

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022. Към изданието