Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

В партньорските институции е съсредоточена основната част от научния потенциал на страната в областта M&CT, но независимо от това съществуват множество кадрови проблеми, като основните са ниският относителен дял на млади специалисти и необходимостта от повишаване на квалификацията в определени области, в които страната е по-изостанала.

В процеса на развитие на ЦВП се планира да се увеличи и неговият изследователски състав с оглед осигуряване и поддържане на критична маса от учени. За целта са търсени най-вече талантливи млади специалисти и утвърдени учени. Специално във втория случай е  осъществен контакти с българи, работещи в чужбина, тъй като използването на майчин език е един от факторите при избора на работно място.

Кампус „Гео Милев“ 

Доц. д-р Джовани Спинели е завършил Университета в Салерно, Италия през 2007 г. и е  магистър по електроника. През 2012 г. защитава  докторска  дисертация в същия университет, след което заема научноизследователска позиция. От 2020 г. е доцент в Института по механика на БАН  в Лабораторията за изследване на топлопроводност. Автор е на над 50 научни публикации с  h-индекс 17 и на 3 международни патента.

Кампус „Лозенец“ 

Dimitar

Димитър Шандурков

Димитър Шандурков е млад учен, магистър по специалността „Функционални материали“, завършил с отличен успех Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“.  По време на следването си активно се занимава с научноизследователска дейност, участва в няколко национални олимпиади по компютърна математика и завоюва четири сребърни медала. Съавтор е на 3 публикации в международни списания. В края на 2019 г. започва работа в лабораторията „Функционални дисперсни системи“.

Evelina

Евелина Василева

Евелина Василева e завършила с отличен успех Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ и е магистър по специалността „Функционални материали“. Тя е защитила дипломна работа в Катедрата по приложна неорганична химия и работи като млад изследовател в Лабораторията за получаване и (електро)химично характеризиране на метали и метал-съдържащи съединения.

Кампус „СТУДЕНТСКИ ГРАД“ 

BZlatev-Higher-Res

Блговест Златев

Благовест Златев е млад учен, магистър по специалността „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето “, завършил с златен медал бакалавърската и магистърските си степени в Машинно-технологичния факултет на Техническия университет – София. По време на следването си активно се занимава с научноизследователска дейност, участва в две олимпиади по горещо обемно щамповане, като печели първо място на регионално ниво и трето място на международно ниво. Съавтор е на 3 публикации в международни издания. В края на 2018 г. започва работа в лаборатория „Виртуално инженерство и дигитални производства-индустрия 4.0“.

TTodorov-Higher-Res

Тодор Тодоров

Тодор Тодоров е млад учен, магистър по специалността „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“, завършил с отличен успех бакалаварската и магистърската си степен Машинно-технологичния факлутет на Технически Университет – София.  По време на следването си активно се занимава с научноизследователска дейност. Той е съавтор на 3 статии в реферирани списания. В края на 2017 г. започва работа в лаборатория „CAD/CAM/CAE в Индустрията“.