Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Медиите за нас

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022.

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo

Виж още »

СЪБИТИЯ

СЕМИНАР

КАМПУС ГЕО МИЛЕВ – СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

29 юни 2022 г., 12:30 часа

София

 

На 29 юни от 12.30 часа в кампус „Гео Милев“, който е обединение и 12 научни звена на БАН и е един от трите изследователски комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, ще се проведе семинар за докторанти и млади учени. Форумът на тема „Кампус Гео Милев – съвременна инфраструктура и изследователски възможности“ ще се състои в заседателната зала на бл. 11 ул. „Акад. Г. Бончев“.

Лекторите са  изтъкнати специалисти  с опит в експлоатацията на доставената в лабораториите на кампуса модерна научна апаратура, разработването и прилагането на аналитични техники и иновативни технологии. Те ще запознаят участниците както с възможностите на използваното оборудване, изследователски методи и оригинални технологични подходи, така и с получените резултати, докладвани на международни научни форуми и публикувани в списания с импакт фактор.

В програмата на семинара, освен лекции в зала, е включено и посещение на лаборатории.

ОТКРИВАНЕ НА КАМПУС "СУДЕНТСКИ ГРАД"

 София
16 май (понеделник) 2022 г.

10.30 часа – Рязане на лента
13.30 часа – Ден на отворените врати

Първа копка на кампус "Лозенец"

31 март 2022 г. (четвъртък), 11 часа

София

На 31 март 2022 г. от 11:00 часа ще започне церемонията Първа копка на кампус „Лозенец“. Тя включва представяне на научноизследователския комплекс от чл.-кор. Тони Спасов в заседателната зала на Факултета по химия и фармация (бул. „Джеймс Баучър“ №1) и символично полагане на основите му с „първа копка“ пред сградата за реновиране на ул. „Златовръх“ №28.

Кампус „Лозенец“ е част от Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Той представлява обединение от два факултета на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“: Факултет по химия и фармация и Физически факултет, в което  дейността на учените е  фокусирана върху съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства. Състои се от 13 лаборатории, които ще бъдат снабдени със съвременно оборудване и 7 от тях ще се помещават в сградата, чийто модернизиране предстои. Това ще позволи да се оформи един център по чисти технологии. В него ще се провеждат изследвания за създаване на нови материали с приложение в ключови технологии като преобразуване на енергия, катализа и екология, и който ще бъде база както за подпомагане на бизнеса с иновации, така и за подготовка на млади изследователи в приоритетни за България научни области.

Гости на церемонията Първата копка на кампус „Лозенец“ ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката, на ИА „Програма за образование“, на община „Лозенец“, на СУ “Св. Кл. Охридски“, БАН и Техническия университет, София.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Напредъкът по проекта през 2021 г.

17 декември 2021 г.
София
зала „Проф. Марин Дринов“, БАН
линк за гледане на събитието:  https://youtu.be/UU6tLNzywq8

На 17 декември 2021 г. от 14 часа ще се състои Информационен ден на тема Напредъкът в изпълнението на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Домакин на форума е Българска академия на науките. Той ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН и ще  бъде открит от председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски.

Гости на Информационен ще бъдат представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, на Българска стопанска камара, на Държавна агенция „Научни изследвания и иновации“ и др.

В програмата са включени презентации на учени от трите изследователски комплекса „Гео Милев“, „Лозенец“ и „Студентски град“, съставящи Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии. Те ще представят постигнатите резултати по изграждането на научноизследователската структура на всеки един кампус и от проведените научни изследвания с потенциал за приложение в имплантологията и роботиката, използването на алтернативни енергийни източници и намаляване на въглеродните емисии, рециклиране и пречистване на отпадъчни продукти и др. Форумът ще бъде закрит с презентация, представяща  изпълнението на финансовия план и на  основните индикатори, заложени в програмата по реализиране на проекта.

Информационният ден ще бъде заснет  и видеото ще може да бъде видяно на ютюб канала на проекта BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ https://youtu.be/UU6tLNzywq8.

Събитието в зала „Проф. Марин Дринов“ ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Участници в него могат да бъдат само лица, притежаващи зелен сертификат или отрицателни тестове.   

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

МЕДИЦИНСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕТО НА ИМПЛАНТИТЕ

22 – 23 септември 2021 г.

Златни пясъци, Варна

България

От 22 до 23 септември 2021 г. Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика (ИМСТЦХА) „Акад. А. Балевски“ при  БАН организира международен симпозиум на тема  „Медицински и технически аспекти на изследователската дейност и развитието на имплантите“. Научният форум, който ще се проведе в хотел „Адмирал“ на курорта Златни пясъци край Варна,  ще бъде открит в 10 часа  на 22.09.2021 г. от директора на института проф. Людмил Дренчев.

В програмата на симпозиума са включени лекции за проблемите при използване на травматологични и ортопедични импланти и за методите, които се прилагат при тяхната разработка и усъвършенстване. Лекторите са както лекари, така и специалисти по механика, тъй като механичните аспекти в структурата и функциите на костите са предмет на биомеханиката, която е тясно свързана с инженерните науки. Сред тях са учени от AO Изследователския институт (AORI) в Давос,  Швейцария,  Университета в Лиеж, Белгия, от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Медицинския университет, Варна и от ИМСТЦХА.

15 юли (четвъртък) 2021 г., 10 часа

На 15 юли от 10 часа в кампус „Студентски град“, който е един от трите научноизследователски комплекса на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии (Проект BG05M2OP001-1.001-0008),  ще се проведе Научен семинар. Форумът ще се състои в бл. 2, зала 2140 на Техническия университет – София.

Структурата на кампус „Студентски град“ е обединение от 4 научни организации – техническите университети в София, Варна и Габрово и Химикотехнологичния университет. 16 от всички лаборатории в кампуса, изградени със средства по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, са разположени в реконструираното ниско тяло на бл. 8 с адрес „Св. Климент Охридски“ №8.

Програмата на семинар включва запознаване на студенти и докторанти с възможностите, на снабдените с високотехнологично оборудване лаборатории в бл. 8 , за провеждане на изследвания в областите мехатроника, виртуално инженерство и дигитални производства, роботизирани системи и мехатронни технологии, биомехатроника, микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, вибрационни и акустични мехатронни технологии, адитивни технологии, функционални покрития и нови материали, системи за управление, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, транспортен инженеринг, електромобилност и др.

Целта на научния форум е в новите лаборатории под ръководството на утвърдени български учени да заработят млади изследователи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ

през 2020 г.

16 декември 2020 г.

София

Институт по механика при БАН

На 17 септември 2020 г.  ще бъде открит   Изследователския център по мехатроника и нанотехнологии в  Централна лаборатория по приложна физика, Пловдив към БАН.  На церемонията ще присъстват председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, кметът на община Пловдив г-н Здравко Димитров, представители на Министерството на образованието и науката, на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и др.

Създаването на  Изследователския център обхваща периода 2007 – 2020 г. и е резултат от изпълнението на няколко проекта с европейско и национално финансиране, като последният от тях е проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

Изследователският център по мехатроника и нанотехнологии се състои от Чиста стая клас 10 000 с два комплекса: Технологичен и Изследователски. Те са снабдени с модерно оборудване, което се използва както за разработване, изследване и структуриране на нови функционални материали (включително и с наноразмери), така и за създаване на съвременни екологично чисти технологии за тяхното получаването, а също и за създаване на иновативни продукти за трансфер в машиностроенето, металообработването, енергетиката, медицината и стоматологията.

Конфигурациите на апаратурите в двата  комплекса на Чистата стая позволяват усъвършенстване и надграждане с допълнителни високотехнологични модули и това дава възможност за непрекъснато повишаване и подобряване на функционалността на създадената до момента научноизследователска инфраструктура.