Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Задължителни индикатори:

Индикатор 1

Нови изследователи в подпомогнатите субекти.
Целева стойност: 24
Достигната стойност

Индикатор 2

Изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти.
Целева стойност: 35
Достигната стойност

Индикатор 3

Новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП.
Целева стойност: 3
Достигната стойност

Индикатор 4

Съвместни научноизследователски проекти между ЦВП и бизнеса.
Целева стойност: 15
Достигната стойност

Допълнителни индикатори:

Индикатор 1

Публикации в списания, попадащи в топ 10% съгласно WoS.
Целева стойност: 80
Достигната стойност

Индикатор 2

Публикации в списания, попадащи в  първа четвърт съгласно WoS.
Целева стойност: 400
Достигната стойност

Индикатор 3

Специализации във водещи европейски изследователски центрове.
Целева стойност: 12
Достигната стойност

Индикатор 4

Организирани международни научни форуми по темата на проекта.
Целева стойност: 8
Достигната стойност

Индикатор 5

Обучени млади специалисти .
Целева стойност: 40
Достигната стойност

Индикатор 6

Информационни дни за бизнеса.
Целева стойност: 12
Достигната стойност

Мехатроника и  чисти технологии – области на приложение съгласно Иновационната стратегията за интелигентна специализация: