Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Пламен Стефанов

професор

Ръководител на лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности” (2006-2021); Директор на Института по обща и неорганична химия  (2012-2020); Зам.-председател на Общото събрание на БАН (2016-2020)

Изследователски профил

Проф. Стефанов е магистър по физика, доктор от 1993 г. и професор от 2012 г. по професионално направление „Химически науки“. Работи в областта на физикохимичното материалознание, екологичен катализ, фотокатализ. Той e сред  пионерите в развитието на метода фотоелектронна спектроскопия в България.

Проф. Стефанов е съавтор на повече от 136 публикации в научни списания, които са цитирани над 2180 пъти и имат h-index  27. Специализирал е в Русия, Италия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на Управителния съвет

Константин Хаджииванов

член – кореспондент, доктор на химическите науки

Директор на Института по обща и неорганична химия – БАН (2004-2012); Зам. председател на Българска академия на науките (2017- 01. 2021); Служебен заместник министър на образованието и науката (от 21.09.2021) ;  Координатор на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита”, със съществен принос в подготовката на Националната стратегия за научни изследвания.

Изследователски профил

Проф. Хаджииванов е доктор на химическите науки (2001) и член-кореспондент на БАН (2012). Автор е на повече от 200 публикации с над 9000 цитирания. Той е един от най-цитираните в международната литература български учен с индекс на Хирш – 50.

Научните приноси на проф. Хаджииванов са свързани с използването и развитието на метода на инфрачервената спектроскопия за охарактеризиране на повърхности, проследяване на повърхностните взаимодействия и изясняване механизмите на каталитични реакции.

Проф. К. Хаджииванов е доктор хонорис кауза на университета в Каен, Франция, член е на Academia Europaea, отличен е като Jiangnan Distinguished Professorship в Китай и е носител на наградата „Питагор 2020“ за цялостен принос в развитието на науката.

 
Нели Косева

професор

Главен научен секретар на Българската академия на науките от 18.01.2021 г.; Директор на Института по полимери на БАН (2012-2020); Служебен заместник – министър за наука и образованието (13.05-20.09.2021 г.)
Изследователски профил

Проф. Косева е магистър със специалност органична и аналитична химия, доктор от 1998 г. и професор от 2018 г. по професионално направление „Химически науки“. Работи в областта на полимерите и е съавтор на 60 публикации в престижни научни издания с над 500 цитирания.

Участва в редица научно-експертни комисии, национален  представител е в  подкомитет  ”Европейски  изследователски  съвет, дейности по програмата „Мария Склодовска-Кюри”, бъдещи и навлизащи технологии” на  програма  Хоризонт 2020 (2014-2016);  член е на  Управителния  комитет  на  Европейската  мрежа  „Интелегентни неорганични полимери“ (COST action CM 1302).

Тони  Спасов

 

член-кореспондент, професор, доктор на химическите науки

Ръководител на катедра „Приложна неорганична химия“ от 2011 г.;  Декан на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ през периода 2008-2015 г. и от 2019 г., Член на  Консултативния съвет на Центъра за изследвания и анализи (2017).

Изследователски профил

Проф. Спасов е доктор по химия от 1988 г. и доктор на химическите науки от 2004 г. През 2005 г. е избран  за професор по химия на твърдото тяло в катедра „Приложна неорганична химия“, a през 2012 г. за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Научните интереси на проф. дхн Тони Спасов са в областта на физикохимичното материалознание. Той е съавтор на повече от 170 публикации в научни списания, които са цитирани повече от 2200 пъти и имат h-index = 26.

Проф. Спасов е бил многократно на дългосрочни специализации и гост-професури в научни центрове и университети в Германия, Испания и САЩ. В периода 1997 – 1999 г. е гостуващ учен със стипендия на фондацията „Александър фон Хумболт“ в университета в Дортмунд, Германия.

Александър Драйшу

 

професор, доктор на физическите науки

Ръководител на катедра „Квантова електроника“ при Физически факултет (2003-2011, 2019-понастоящем); Декан на Физически факултет (2011-2019), Председател на Съюза на физиците в България от 2020 г.

Изследователски профил

Александър Драйшу е доктор по физика (1991), доктор на физическите науки (2001) и професор от 2004 г. във Физическия факултет на Софийския университет. Преподава и работи в областта на квантовата електроника и лазерната техника, нелинейната оптика, сингулярната оптика и екстремната нелинейна оптика с фемтосекундни импулси. Съавтор е на 252 научни публикации с над 1625 цитирания и h-индекс 20.

Проф. Ал. Драйшу е бил многократно на специализация и гостуващ професор в Техническия университет Грац (Австрия), в Макс-Планк Институт по квантова оптика (Гархинг, Германия), в Австралийския национален университет (Канбера, Австралия) и в Института по оптика и квантова електроника на Университет Фридрих Шилер (Йена, Германия). Той е редовен член на SPIE (САЩ) и на Хумболтовия съюз в България (от 1999).

 
 
Георги Тодоров

професор, доктор на техническите науки

Декан на Машинно-технологичния факултет на Техническия университет, София; създател и ръководител на Научноизследователска лаборатория “CAT/CAM/CAE в индустрията”; председател на Общото събрание на Университета.

Изследователски профил

Проф. Георги Тодоров е автор на над 180 научни публикации, той ръководи големи изследователски, инфрастуктурни  и индустриални проекти, свързани с развитие на нови продукти – концепиране, пресмятане, моделиране, проектиране, реинженеринг и прототипиране. Участва и в индустриални проекти с партньори от Италия, Франция и Германия, САЩ и Китай. Негови над 100 научно-приложни разработки са внедрени в наши и чуждестранни компании. Проф. Тодоров е ръководител и на лаборатория по „3Д креативност и бързо прототипиране“ към „София Техпарк“.

През 2020 г. ръководеният от проф. Тодоров колектив разработва и внедрява за изключително кратко време първите произведени в Европа защитни очила и предпазни шлемове, отговарящи на изискванията на работещите на първа линия в условията на пандемията COVID-19 медици, които са сертифицирани от TÜV Technischer Überwachungsverein – Германия.

Проф. Тодоров има 9 световни ( САЩ, Япония, Китай и др.) и полезни модели с висок икономически ефект. Автор е на 31 изобретения, като 6 от тях са разработени в международни екипи. Носител е на редица награди, сред които са  „Икар“ в категорията Интелект на Българска стопанска камера, Питагор на Министерстовото на образованието младежта и науката в областта на приложните изследвания. Името на проф. Тодоров е вписано в Златната книга на Патентното ведомство на Република България.

Людмил Дренчев


професор, доктор на техническите науки

Директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН.

Изследователски профил

Професор Дренчев е доктор на техническите науки. Автор е на повече от 130 публикации в това число 6 книги с повече от 550 цитирания. Работи в областта на математичното моделиране на физична процеси в леярството. 

Специализирал е в Русия, Полша и Великобритания. Научните му интереси са главно в разработването на метални композити, високопорести метални материали и аморфни сплави.

професор, доктор на техническите науки

Иван Кралов

професор, доктор на техническите науки

Ректор на Техническия университет – София (от 2019); Координатор на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” за ТУ-София.

Изследователски профил

Проф. Кралов е доктор на техническите науки (2019) и зам.-ръководител на Съюза на учените в България (2017). Автор е на повече от 130 публикации, учебни пособия и патенти, председател и член на организационни комитети на редица научни форуми.

Научните приноси на проф. Кралов са в областта на техническата акустика, вибро и шумозащитата, както и акумулирането на акустична и вибрационна енергия.

професор, доктор на техническите науки

Венцислав  Славков

доктор, машинен инженер, магистър по роботехнически системи и автоматизация

Създател и управител на българо-немска фирма за разработване и внедряване на специализирани системи за автоматизация на индустриалното производство „Спесима“ ООД (от 1989); Председател на Управителния съвет на клъстер „Мехатроника и автоматизация” (2009-2018), член на Управителните съвети на БСК и на
Настоятелството на Техническия Университет – София.

Изследователски профил

Инженер Славков е магистър по робототехника (1982) и доктор по научна специалност „Теория на механизмите, машините и автоматичните линии“ (2008). Автор е на повече от 20 публикации и три изобретения. Бил е ръководител на над 10 проекта, финансирани по Националния иновационен фонд и Оперативна програма иновации и конкурентноспособност. По време на пандемията Covid 19 под неговото ръководството е разработена кабина за дезинфекция с биоцид, която осигурява обработка на повърхности на пратки и товари, а също и дезинфекция на 60 – 90 човека за час. 

Носител е на наградите „Инженер на годината“ на ФНТС (2007), Мениджър на годината в категория „Иновации“ на БСК (2007), Почетен знак „Келдиш“ на Руската Академия на Науките (2014), Почетен знак на БСК (2009).

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Институт по обща и неорганична химия – водеща организация

проф. д-р Нели Косева

 

Експерт програми и проекти

 
 

Иво Баев

 

Експерт мениджър проект (организатор дейности)

 
 

 

 

 

Гергана Пашева

 

Юрист на проекта

 
 

Камелия Рангелова

 

Асистент на ръководителя на проекта

 
 

Цветелина Владимирова

 

Експерт мониторинг и контрол

 
 

Виолета Панталеева

 

Счетоводител

 
 

доц. д-р Радостина Камбурова – Михайлова

 

Експерт връзки с обществеността и масова комуникация

 
 

 

 

ИТ специалист