Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

Проф. д-р Пламен Стефанов

Институт по обща и неорганична химия

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на Управителния съвет

Константин Хаджииванов

член – кореспондент, доктор на химическите науки

Директор на Института по обща и неорганична химия – БАН (2004-2012); Зам. председател на Българска академия на науките (от 2017); Координатор на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита”, със съществен принос в подготовката на Националната стратегия за научни изследвания.

Изследователски профил

Проф. Хаджииванов е доктор на химическите науки (2001) и член-кореспондент на БАН (2012). Автор е на повече от 200 публикации с над 9000 цитирания. Той е един от най-цитираните в международната литература български учен с индекс на Хирш – 50.

Научните приноси на проф. Хаджииванов са свързани с използването и развитието на метода на инфрачервената спектроскопия за охарактеризиране на повърхности, проследяване на повърхностните взаимодействия и изясняване механизмите на каталитични реакции.

Проф. К. Хаджииванов е доктор хонорис кауза на университета в Каен, Франция, член е на Academia Europaea, отличен е като Jiangnan Distinguished Professorship в Китай и е носител на наградата „Питагор 2020“ за цялостен принос в развитието на науката.

проф. д-р Нели Косева

Институт по полимери – БАН

чл.- кор. проф. дхн Тони Георгиев Спасов

Декан на Факултет по химия и фармация – СУ „Св. Климент Охридски“

 

проф.дфн Александър Драйшу

 

Физически факултет  – СУ „Св. Климент Охридски“

 
 

проф.дн инж. Георги Тодоров

 

Зам. декан на Машинно-технологичен факултет – ТУ София

 
 

проф.дтн Людмил Дренчев

 

Директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика – БАН

 
 

професор, доктор на техническите науки

Иван Младенов Кралов

професор, доктор на техническите науки

Ректор на Техническия университет – София (от 2019); Координатор на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” за ТУ-София.

 
Изследователски профил

Проф. Кралов е доктор на техническите науки (2019) и зам.-ръководител на Съюза на учените в България (2017). Автор е на повече от 130 публикации, учебни пособия и патенти, председател и член на организационни комитети на редица научни форуми.

Научните приноси на проф. Кралов са в областта на техническата акустика, вибро и шумозащитата, както и акумулирането на акустична и вибрационна енергия.

професор, доктор на техническите науки

Венцислав Иванов Славков

доктор, машинен инженер, магистър по роботехнически системи и автоматизация

Създател и управител на българо-немска фирма за разработване и внедряване на специализирани системи за автоматизация на индустриалното производство „Спесима“ ООД (от 1989); Председател на Управителния съвет на клъстер „Мехатроника и автоматизация” (2009-2018), член на Управителните съвети на БСК и на
Настоятелството на Техническия Университет – София.

 
Изследователски профил

Инженер Славков е магистър по робототехника (1982) и доктор по научна специалност
„Теория на механизмите, машините и автоматичните линии“ (2008). Автор е на повече от
20 публикации и три изобретения. Бил е ръководител на над 10 проекта, финансирани по
Националния иновационен фонд и Оперативна програма иновации и конкурентноспособност. По време на пандемията Covid 19 под неговото ръководството е разработена кабина за дезинфекция с биоцид, която осигурява обработка на повърхности на пратки и товари, а също и дезинфекция на 60 – 90 човека за час.


Носител е на наградите „Инженер на годината“ на ФНТС (2007), Мениджър на годината в категория „Иновации“ на БСК (2007), Почетен знак „Келдиш“ на Руската Академия на
Науките (2014), Почетен знак на БСК (2009).

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Институт по обща и неорганична химия – водеща организация

проф. д-р Нели Косева

 

Експерт програми и проекти

 
 

Иво Баев

 

Експерт мениджър проект (организатор дейности)

 
 

Гергана Пашева

 

Юрист на проекта

 
 

Камелия Рангелова

 

Асистент на ръководителя на проекта

 
 

Цветелина Владимирова

 

Експерт мониторинг и контрол

 
 


 

Финансист на проекта

 
 

Виолета Панталеева

 

Счетоводител

 
 

доц. д-р Радостина Камбурова – Михайлова

 

Експерт връзки с обществеността и масова комуникация

 
 

 

 

ИТ специалист