Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Събития

НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
НОВИ МАТЕРИАЛИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕХАТРОНИКАТА, ЕКОЛОГИЯТА И БИОМЕДИЦИНАТА
29 юни 2023 г., 10:00 часа
ЦЛПФ – БАН
Пловдив
Плакат
Програма
Съобщение
НАУЧЕН СЕМИНАР и работна среща КАМПУС „СТУДЕНТСКИ ГРАД“
28 юни (сряда) 2023 г., 9:00 часа
блок 8 на ТУ – София
зала „Цветан Лазаров“
Плакат
Програма
Съобщение
НАУЧЕН СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪВРЕМЕННИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ
29 май – 2 юни 2023 г.
Кампус „Гео Милев“
Институт по полимери
Плакат
Програма
Съобщение
ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД КЪМ ЗЕЛЕНАНЕРГИЯ И ЗЕЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НПВУ
27 април 2023 г., 13:00 часа
Покана
МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР
НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИЛОГИИ
27 февруари – 2 март 2023 г.
Велико Търново
България
Плакат
Програма
Съобщение
Абстракти
СЕМИНАР
КАМПУС ЛОЗЕНЕЦ
17 февруари 2023 г., 10:00 часа
София
Плакат
Програма
Съобщение
ФИЛМ ЗА КАМПУС „СТУДЕНТСКИ ГРАД“
Съобщение
ПЪРВА КОПКА НА ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС В КАМПУС „ГЕО МИЛЕВ“
8 февруари 2023 г. (сряда), 13 часа
София
Покана
Програма
Съобщение
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
Реализирането на проекта през 2022 г.
15 декември 2022 г.
София
Конферентна зала на кампус „Судентски град“
Технически университет
ул. „Росарио“ №1, бл. 8
Покана
Програма
Плакат
Съобщение
Презентации
проф. дхн Тони Спасов
Г. Мадажарова
Гео Милев
Проект
ИФХ
Покана
Съобщение

семинар
кампус „гео милев“
съвременна инфраструктура
и
изследователски възможности
29 юни 2022 г., 12:30 часа
София
Програма
Плакат
Съобщение
проф. д-р Пламен Стефанов
проф. д-р Маргарита Попова
Румен Кръстев
Борис Яначков
Покана
Покана
Програма
Програма
Плакат
Плакат
Съобщение
Съобщение
Презентации
Реализирането на проекта
Кампус Гео Милев
Кампус Лозенец
Кампус Лозенец Г. Маджарова
Институт по полимери

Откриване на кампус „Студентски град“
София
16 май (понеделник) 2022 г.
10.30 часа – Рязане на лента
13.30 часа – Ден на отворените врати
Покана
Покана
Плакат
Плакат
Съобщение
Съобщение
Презентации
Първа копка на кампус „Лозенец“
31 март 2022 г. (четвъртък), 11 часа
София
Покана
Покана
Съобщение
Съобщение
Презентации
Кампус Лозенец

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
Напредъкът по проекта през 2021 г.
17 декември 2021 г
София
зала „Проф. Марин Дринов“, БАН
Покана
Покана
Плакат
Плакат
Програма
Програма
Съобщение
Съобщение
Презентации
Кампус Студентски град
Кмапус Гео Милев
Кампус Лозенец
Презентация М. Попова
 Институт по Механика
Обобщена презентация
МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
МЕДИЦИНСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ
НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕТО НА ИМПЛАНТИТЕ
22 – 23 септември 2021 г.
Златни пясъци, Варна
България
Плакат
Плакат
Програма
Програма
Съобщение
Съобщение
Резюмета
Резюмета
НАУЧЕН СЕМИНАР
КАМПУС СТУДЕНТСКИ ГРАД
15 юли 2021 г.
Технически университет – София
Съобщение
Съобщение
Плакат
Плакат
Програма
Програма
Презентации
сутрешна сесия
следобедна сесия
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Национален център по мехатроника и чисти технологии
през 2020 г.
16 декември 2020 г.
София
Институт по механика при БАН
ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 4
Програма
Програма
Презентации
Успешно изпълнение на проект „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ през 2020г
Представяне на кампус „Лозенец“
Представяне на кампус „Гео Милев“
Представяне на кампус „Студентски град“
ОТКРИВАНЕ на Изследователски център „Мехатроника и нанотехнологии“
В ЦЛПФ-БАН, ПЛОВДИВ
17 септември 2020г.
Пловдив
бул. „Санкт Петербург“ №61
Покана
Покана
Програма
Програма
Презентация
Презентация за извършените дейности по изграждането на Чистата стая и закупуване на оборудването: доц. Лиляна Колаклиева. зам. -директор на Централна лаборатория по приложна физика към БАН -Пловдив
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ПРОЕКТ
Национален център по мехатроника и чисти технологии през 2019
18 декември 2019 г.
София
Институт по механика при БАН
ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 4
Презентации
ПЪРВИ СТЪПКИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛГИИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” КАМПУС ЛОЗЕНЕЦ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАМПУС „СТУДЕНТСКИ ГРАД
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ „ПОВИШАВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ВИЗИКА“
Лабораторен комплекс за разработване на технологии за чиста околна среда и получаване на ценни химикали и горива „Институт по органична химия с Център по фитохимия – Българска академия на науките“
Изследователско оборудване за комплексно изследване на метали, сплави и метални композити, закупено по проект НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА /ЛИН/ НАУЧНО-ИЗЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ
ПРОЕКТ Национален център по мехатроника и чисти технологии през 2019 Партньор 11
Бързосканиращ спектрофотометър за охарактеризиране и кинетични изследвания на ново поколение оптични маркери за приложение в мехатрониката
Технически университет-Габрово ЛАБОРАТОРИЯ L11: “РОБОТИЗИРАНИ МЕХАТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ” секция L11_S2 “Точни измервания на динамични величини в мехатрониката”