Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Профил на купувача

Обяви за работа

IGIC

Kонкурс за попълване състава на екипа за управление на проекта с ИТ специалист

IGIC

Kонкурс за попълване състава на научния екип с 5 броя изследователи с научна степен

IGIC

Kонкурс за попълване състава на екипа за управление с финансист и експерт инвестиционна дейност

IGIC

Kонкурс за попълване състава на научния екип с 3 броя изследователи с научна степен

IGIC

Kонкурс за попълване състава на научния екип с 6 броя изследователи с научна степен

IGIC

Kонкурс за попълване състава на екипа за управление с финансист

Конкурс за попълване състава на научния екип с изследовател с научна степен

Конкурс за попълване състава на научния екип с изследовател без научна степен

index

Kонкурс за попълване състава на научния екип с изследовател без научна степен

IGIC

Kонкурс за попълване състава на научния екип с 2 броя изследователи без научна степен

Конкурс за попълване състава на научния екип с изследовател с научна степен

IGIC

Kонкурс за попълване състава на екипа за управление с финансист и експерт стратегия и развитите

Конкурс за попълване състава на научния екип с изследовател с научна степен

Обучителни семинари