Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Области на приложение, релевантни на специфичните цели на ОП и ИСИС

Висококвалифицираните учени от Центъра за върхови постижение по мехатроника и чисти технологии са разпознаваеми както в националното, така и в европейското и международно научно пространство, което гарантира постигането на ефективен научен процес. Обединяването на водещи учени в един Център за върхови постижения, целящ максимално покриване на тематичната област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“ и притежаващ единна изследователска програма, ще допринесе както за засилване и интензифициране на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и до създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона. В съответствие с програмата ще се изградят модерни и конкурентни научни комплекси на най-високо ниво, оборудвани с уникална за страната и концентрирана в определени места научна апаратура. Тези комплекси ще предоставят възможности за провеждане на висококачествени научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики.

Очаквани резултати

Значение на резултатите за обществото и икономиката

Характерна черта на предвидената инфраструктура е нейното разнообразие, целящо максимално пълно покриване на тематичната област M&CT, което създава предпоставки за комплексно и пълно разрешаване на конкретни индустриални проблеми. Съществуващите и планираните връзки с бизнеса ще допринесат за пазарно ориентиране на научните изследвания и ефективна развойна дейност, което в крайна сметка ще доведе до повишаване на конкурентността на българската икономика във важни за страната технологични области като механика, електроника, системи за управление, електромобилност, горивни клетки и водородно общество.

Ефективното използване на научната инфраструктура за решаване на значими за
индустрията проблеми, повишаване на капацитета на научните екипи, ефикасното
използване на добри практики от ЕС и постигането на добро коопериране и
сътрудничества по цялата верига на стойността ще повлияе положително за развитие на
различните институции – образователни, научни, производствени.

Заложените в научната програма научни и научно-приложни задачи ще доведат до постигане на иновативни решения в приоритетните направления на тематична област „мехатроника и чисти технологии“, които да имат ефект върху намаляване на парниковите газове, оползотворяване на ресурсите и ефективно използване на енергията.

Дейностите, предвидени в програмата за обучение и повишаване на квалификацията ще осигурят качеството на научните изследвания и ще гарантират приемственост и устойчивост на тематиките. Създаването на висококвалифицирани специалисти за нуждите на съвременната наука ще помогнат за подобряване на качеството на инженерното образование, увеличаване на броя на студенти в инженерните специалности и обръщане на тенденциите за увеличаващата се възраст на служителите, работещи в сектора „мехатроника и чисти технологии“. Резултатите от осъществяване на програмата за обучение и повишаване на квалификацията на учените в дългосрочен план ще окажат положително въздействие върху значими за страната социално-икономически предизвикателства, като ниската производителност на труда и ниския дял на високотехнологично производство.

Предвидените дейности за разпространение на резултатите и тези, свързани с трансфера на знания, ще улеснят създаването на ефективни контакти между науката и бизнеса. Това ще допринесе за увеличаване на частните инвестиции в публичната научно-изследователска и развойна дейност, чрез създаване на съвместни екипи за решаване на конкретни научно-приложни проблеми и внедряване на иновативни разработки.

Стратегически потребители и ползватели

Амбицията на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии е да покрие максимално пълно приоритетното направление M&CT съгласно описанието на ИСИС. В този смисъл се очаква областите на въздействие да обхванат различни целеви групи от тази приоритетна област. По-конкретно потенциалните ползватели ще са: