В създаването на Националния център за върхови постижения участват
най-силните в страната научни организации по отделните тематични направления в областта мехатрониката и чистите технологии (M&CT):

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

В създаването на Националния център за върхови постижения участват най-силните в страната научни организации по отделните тематични направления в областта мехатрониката и чистите технологии (M&CT):

Институт по обща и неорганична химия - БАН (водеща организация)

Директор: проф. д-р Радостина Стоянова

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Боряна ПетковаЕксперт ЗОПborianagergova@gmail.com
Анелия МутафоваЕксперт ЗОПanelia.mutafova@abv.bg
Кремена КьосеваЕксперт ЗОПkremena.kyoseva@gmail.com
Андреан ВаньовЕксперт инвестиционна дейност vanyov@gmail.com

Екатерина Субева

Счетоводител

subeva_igic@abv.bg

Лидия Иванова

Администратор

lidi1@abv.bg
Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Боряна ПетковаЕксперт ЗОПborianagergova@gmail.com
Анелия МутафоваЕксперт ЗОПanelia.mutafova@abv.bg
Кремена КьосеваЕксперт ЗОПkremena.kyoseva@gmail.com
Андреан ВаньовЕксперт инвестиционна дейност vanyov@gmail.com

Екатерина Субева

Счетоводител

subeva_igic@abv.bg

Лидия Иванова

Администратор

lidi1@abv.bg
Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски” - БАН

Директор: проф. дхн Евелина Славчева

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти

Емилия Лешкова

Счетоводител

e.leshkova@iees.bas.bg

Светлана ВелеваАдминистратор svetlana_veleva@abv.bg ;
svetlana_veleva@iees.bas.bg

Институт по катализ - БАН

Директор: проф. д-р Силвия Тодорова

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Мая Сандова Счетоводител maya@ic.bas.bg
Анна Доцева Администратор anna200485@gmail.com ;
dotzeva@ic.bas.bg

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - БАН

Директор: проф. д-р Ивайло Кацаров

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Мария Димитрова Счетоводител mimid1978@abv.bg
Валентина Манова Администратор valia.manova@abv.bg

Институт по механика - БАН

и.д. Директор: проф. д-р Емил Маноах

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти

Мила Георгиева-Петрова

Счетоводител

mila.georgieva@gmail.com

проф. д-н Васил Кавърджиков

Администратор

v.kavardzhikov@gmail.com

Институт по кристалография и минералогия "Акад. Ив. Костов" - БАН

Директор: проф. д-р Росица Николова

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти

Венета Георгиева

Счетоводител

veni.marinova83@gmail.com

Анелия Кехайова Администратор an_alexx@abv.bg

Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски" - БАН

Директор: проф. д-р Цветанка Бабева

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти

Теодора Пенева

Счетоводител

teddy1973@abv.bg

гл. ас. д-р Биляна Георгиева

Администратор

biliana23@gmail.com

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН

Директор: проф. д-р Ваня Куртева

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Венелина Христова Счетоводител vchristova@orgchm.bas.bg
Камелия Доганова Администратор kdoganova@orgchm.bas.bg

Институт по полимери - БАН

Директор: проф. дн Петър Петров

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Магделина Димитрова-Зоева Счетоводител mzoeva@polymer.bas.bg;
zoeva_megi@abv.bg

Радостина Халачева

Администратор

rhalacheva@polymer.bas.bg

Институт по физика на твърдото тяло - БАН

Директор: проф. дфн Хассан Шамати

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Елеонора Попова Счетоводител nora@issp.bas.bg
доц. д-р Юлия Генова Администратор ulia@issp.bas.bg

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев” - БАН

Директор: проф. д-р Богдан Рангелов

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Албена Симеонова Счетоводител asimeonova@ipc.bas.bg
Десислава Страхилова Администратор dstrahilova@ipc.bas.bg

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Ректор: проф. дфн Анастас Герджиков

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
чл. кор. проф. дхн Тони Спасов Ръководител на кампус „Лозенец“ tspassov@chem.uni-sofia.bg
Руслан Гинчев Архитект ruslan@sikastudio.com
Бистра Петрова Експерт ЗОП bpetrova@admin.uni-sofia.bg

Антоан Стойков

Счетоводител

ald@phys.uni-sofia.bg

Дивна Шумановa Административен асистент divna81@mail.bg

Технически университет - София

Ректор: проф. дн инж. Иван Кралов

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
проф. дн инж. Георги Тодоров Ръководител на кампус „Студентски град“ gdt@tu-sofia.bg;
gdtodorov@mail.bg
проф. дн инж. Иван Кралов Координатор на кампус „Студентски град“ kralov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Константин Камберов Координатор – научно и изследователска дейност
ТУ – София, ХТМУ, ТУ-Габрово, ТУ-Варна
kkamberov@3clab.com
Мария Иванова Счетоводител mdelova@tu-sofia.bg
Донка Симеонова Експерт ЗОП / юрист dsimeonova@tu-sofia.bg
Бистра Петрова Експерт ЗОП bpetrova@admin.uni-sofia.bg
Борислав Игнатов Архитект studio@bignatov.com
Стефка Попова ИТ експерт stefka@tu-sofia.bg
Ирина Мендева Юрист i_mendeva@tu-sofia.bg
Татяна Георгиева Експерт планиране и мониторинг tg@tu-sofia.bg
Янко Боянов Експерт инвестиционна дейност и координация yboyanov@tu-sofia.bg
Весела Илиева Технически сътрудник vci@tu-sofia.bg
Ина Маркова Технически сътрудник innes@tu-sofia.bg

Технически университет - Варна

Ректор: проф. д-р инж. Венцислав Вълчев

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
доц. д-р Никола Николов Лице за контакт nn_nikolov@tu-varna.bg ;
nn_nikolov@abv.bg
доц. Валентин Гюров Лице за контакт valentin.giurov@tu-varna.bg

Технически университет - Габрово

Ректор: проф. д-р Илия Железаров

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Евгения Миронова Счетоводител jenia_ft@abv.bg
Мирослава Гугушева Администратор gugusheva@tugab.bg

проф. д-р Илия Железаров

Лице за контакт izhel@tugab.bg

Химикотехнологичен и металургичен университет

Ректор: проф. д-р Сеня Терзиева

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Мария Ангелова Счетоводител m.angelova@uctm.edu
д-р инж. Жанна Матеева Администратор janna_blue@abv.bg
доц. д-р Георги Чернев Лице за контакт g.chernev@uctm.edu

Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив

Директор: доц. д-р Лиляна Колаклиева

Участник в проектаДлъжност по проектаКонтакти
Пенка ТанчеваСчетоводител penka.tan4eva@abv.bg
Тетяна Чолакова Администратор ipfban-dve@mbox.digsys.bg

С цел по-тесни връзки с бизнеса и за осигуряване на по-високо научно ниво на центъра като асоциирани партньори са привлечени:

Клъстер „Мехатроника и автоматизация"

Борима ЕАД

Сдружение за научноизследователска и развойна дейност Sofia Tech Park

Институт по роботика и интелигентни системи, Федерален технически университет (ETH), Цюрих, Швейцария

Еврейски университет, Тел Авив, Израел

Технически университет, Делфт, Холандия

Партньорството в рамките на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии  допринася  за повишаване на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации, които са сред водещите в страната (не само в областта M&CT) и имат традиции във връзките си с чуждестранни научни центрове и индустриални партньори. Обединението на научните групи в един център  дава възможност за интердисциплинарен подход към отделни задачи, поставени от индустрията, а също така гарантира висока сигурност на решаване на даден проблем посредством привличане на специалисти от допълващи се области.