Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Юридическата форма на Центъра за върхови постижения – Партньорско споразумение

За изграждането на Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ е съзадено партньорство между 12 института на БАН, Софийски университет, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Технически университет – Габрово и Химикотехнологичен и металургичен университет. Правата и отговорностите на всеки от партньорите, а също и разпределението на бюджета са разписани в партньорското споразумение.

Водеща организация в партньорството е ИОНХ – БАН.

1. Управителен съвет (УС) на ЦВП

Управителният съвет изпълнява следните функции:

1. Приема решения за общата политика на партньорите по повод реализацията на проекта;

2. Приема решения, свързани с изпълнението на дейностите по проекта;

3. Приема всички необходими технически и финансови отчети и документи, свързани с отчитането на проекта;

4. Решава всички въпроси, които възникват по повод изпълнението на дейностите по проекта и които изрично не са предоставени на други органи с Договора за партньорство или с Административния договор.

2. Екип за организация и управление на проекта (ЕОУП)

ЕОУП изпълнява следните функции:

3. Научен съвет (НС) на ЦВП

Научният съвет е специализиран експертен орган, който изпълнява консултативни функции. Същият има право да прави предложения до Управителния съвет за приемане на решения, свързани с изпълнението на дейности по проекта. По-специално Научният съвет разглежда изпълнението на научния план и предлага неговото актуализиране; научните индикатори за изпълнение на проекта, разглежда предложенията за специализации, научни командировки, участия в научни форуми, организиране на научни форуми, както и поканените учени от чужбина и отчетите за извършена дейност.