Проектът предвижда изграждане на научноизследователска инфраструктурата в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез която да се постигне  един завършен цикъл в изследователския процес: от синтез, през характеризиране, моделиране и прогнозиране, до тестване и изпитания. Това позволява да се обхванат всички аспекти на познанието, което е необходимо условие за издигане на изследванията на ново ниво.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Проектът предвижда изграждане на научноизследователска инфраструктурата в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез която да се постигне  един завършен цикъл в изследователския процес: от синтез, през характеризиране, моделиране и прогнозиране, до тестване и изпитания. Това позволява да се обхванат всички аспекти на познанието, което е необходимо условие за издигане на изследванията на ново ниво.

Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии обединява три комплекса, които се изграждат на принципа „допълняемост-синергизъм”:  комплекс „Студентски град“ – специализиран в областта на мехатрониката, комплекс „Лозенец” – насочен предимно към областта на чистите технологии  и комплекс „Г. Милев” – обхващащ областите мехатроника и чисти технологии.

Планираното за закупуване ново оборудване допълва и изгражда материалната база, необходима за рязко повишаване на изследователския капацитет и развиване на съществуващия потенциал на участниците в Центъра за постигане на нови значими фундаментални и приложни резултати в тази важна за България и Европа научна област, определена като приоритетна в ИСИС.

Задълбочаване на изследванията във всяка отделна научна група, пренасяне на знания и опит между сродни области на химията, физиката и материалознанието както по отношение на дизайна и синтеза на нови вещества и материали (твърди и меки), така и при обогатяването на изследователския инструментариум при тяхното микроструктурно и функционално охарактеризиране.

Изграждането на новия тип инфраструктура ще има добавена стойност не само върху изследванията в областта на мехатрониката и чистите технологии, но също така ще спомогне за сформиране на конкурентоспособни и интердисциплинарни научноизследователски колективи, които са способни да участват успешно в други програми и конкурси.

Дейността ще бъде фокусирена върху следните области:

Виртуално инженерство и дигитални производства

Био-мехатроника, Микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи

Вибрационни и акустични мехатронни технологии

Виртуално инженерство и дигитални производства

Био-мехатроника, Микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи

Вибрационни и акустични мехатронни технологии

Транспортен инженеринг и реинженеринг

Оптични мехатронни технологии

Компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства

Технологии за чиста и безопасна енергия

Зелени технологии

Адитивни технологии, функционални покрития и нови материали

Роботизирани системи и мехатронни

Моделиране

Транспортен инженеринг и реинженеринг

Оптични мехатронни технологии

Компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства

Технологии за чиста и безопасна енергия

Зелени технологии

Адитивни технологии, функционални покрития и нови материали

Роботизирани системи и мехатронни

Моделиране