Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Институт по обща и неорганична химия – БАН (водеща организация)

ж.к. Гео Милев, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 11, 1113 София

www.igic.bas.bg

Кампус „Гео Милев“

ж.к. Гео Милев, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 29, 1113 София

Кампус „Лозенец“

ж.к. Лозенец, бул. Джеймс Баучър, бл. , 1164 София

Кампус "Студентски град"

ул. „Росарио“ №1

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

http://www.opnoir.bg/