Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Научен съвет ЦВП

Lorem Ipsum

 

Председател

 
 

Lorem Ipsum

 

Секретар

 
 

Научен съвет „Мехатроника“

Lorem Ipsum

 

Председател

 
 

Lorem Ipsum

 

Членове на научния съвет

 
 

Научен съвет „Чисти технологии“

Lorem Ipsum

 

Председател

 
 

Lorem Ipsum

 

Членове на научния съвет