Дейностите по проекта ще спомогнат за постигане повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, нарастване дела на високотехнологичните производства и тяхното утвърждаване на международния пазар чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, партньорства с бизнеса, осъществяване и практическо приложение на иновативни и международно значими научни изследвания и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на мехатрониката и чистите технологии, персоналната медицина и индивидуална терапия,  нано-и био-технологиите в услуга на медицината и здравословния начин на живот.

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Дейностите по проекта ще спомогнат за постигане повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, нарастване дела на високотехнологичните производства и тяхното утвърждаване на международния пазар чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, партньорства с бизнеса, осъществяване и практическо приложение на иновативни и международно значими научни изследвания и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на мехатрониката и чистите технологии, персоналната медицина и индивидуална терапия,  нано-и био-технологиите в услуга на медицината и здравословния начин на живот.

Новоизграденият ЦВП „М§CT” ще осъществява основно нестопански дейности, докато стопанските дейности, реализирани чрез научната инфраструктура, ще са ограничени и ще притежават допълващ характер.

Комерсиализацията на резултатите ще се извършва чрез използване на модела „активно предлагане“ на  знанието, придобито от научни изследвания, посредством спазване на правилата за интелектуалната собственост, технологичен трансфер и т.нар. spin-off дружества, а моделът на „активно търсене” ще се прилага в при случаите, когато компаниите получават подкрепа от изследователите чрез сключване на договори за съдействие/партньорство при решаване на конкретни проблеми с практически или приложен характер.

Съгласно правилника на ЦВП, достъп до апаратурата ще имат всички външни организации, като няма да се прилагат никакви дискриминационни принципи.

А. Изграждане на нова инфраструктура, вклюваща 3 комплекса, която да осигури повишаване качеството на научните изследвания и развитието на иновациите на ново ниво в приоритетната за страната област, дефинира по ИСИС – мехатроника и чисти технологии;

Б. Модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура.

А. Закупуване на предимно мобилна апаратура;

Б. Закупуване на немобилна апаратура, разположена в трите новите кампуси.

А. Изграждане на нова инфраструктура, вклюваща 3 комплекса, която да осигури повишаване качеството на научните изследвания и развитието на иновациите на ново ниво в приоритетната за страната област, дефинира по ИСИС – мехатроника и чисти технологии;

Б. Модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура;

А. Изграждане на нова инфраструктура, вклюваща 3 комплекса, която да осигури повишаване качеството на научните изследвания и развитието на иновациите на ново ниво в приоритетната за страната област, дефинира по ИСИС – мехатроника и чисти технологии;

Б. Модернизиране на съществуващата научноизследователска инфраструктура;

Планът за научноизследователската дейност в областта „Мехатроника и чисти технологии” е съставен с цел да се осигури изграждането, функционирането, развитието и превръщането на Центъра във водеща национална и конкурентноспособна Европейска научна структура в рамките на 10 годишен период. Планът включва три вида дейности:

Краткосрочни дейности (в рамките на първите 3 години), фокусирани върху научни тематики, в които членовете на консорциума имат традиционни успехи, и едновременно с това са важни за икономическото и социално развитие на страната.

Средносрочни дейности (между 4-та и 6-та години). През този период се очаква да се постигне и пълно натоварване на новоизградената и модернизирана инфраструктура. Всичко това ще спомогне за утвърждаване на Центъра във водеща научна структура на национално ниво.

Дългосрочни дейности между 5-та и 10 години с цел превръщането на Центъра след 5-та година в конкурентноспособна научна структура на Европейско ниво.

Научната програма на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии има за цел развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материални ресурси, енергийни системи и мехатронни компоненти. Тя е структурирана в рамките на четири работни пакета (РП), като всеки от тях е тематично ориентиран в синхрон с приоритетните направления на ИСИС. Във всеки от работните пакети са разгледани актуалните в световен мащаб и за страната научни предизвикателства в съответната област и са посочени конкретни задачи, които ще бъдат решавани от научния екип на центъра. Доброто познаване на съвременните проблеми, наличието на добре функционираща инфраструктура и мултидисциплинарен екип ще осигури иновативни технологични и мехатронни решения в подкрепа на българската индустрия, което ще има положително въздействие върху обществото и икономиката в страната.

 

РП1. Компютърно моделиране и развитие на технологии и нови материали за инженеринг и реинженеринг – включени в  дейността на Департаменти 1 и 2

РП2. Електронни, оптични, сензорни и био-мехатронни системи и технологии – включени в дейностите на Лаборатории 2, 3, 5 и 7

РП3. Мехатронни системи и технологии – включени в плана за работа на Лаборатории 1, 4, 8  и 11

РП4. Чиста енергия и зелени технологии  -включени в изследователската дейност на Департаменти 3 и 4

Всеки един от работните пакети включва тематики, по които се извършват интензивни фундаментални и приложни изследвания в повече от една научни групи от институтите и факултетите, участващи в Консорциума. Силно застъпеното сътрудничеството между научните групи от различни институции е отразено в немалкия брой съвместни научни публикации още преди стартирането на проекта. Предложените тематики/ изследователски задачи имат солидна предистория и потенциал за развитие през следващите поне 10 години.

Схема на връзката между работните пакети и организационно-административната  структура на центъра

Изграждането на „департаменти“, които  обединяват тематично по няколко изследователски секции с пряко свързана тематика и научни задачи, е предвидено да се осъществи в направлението „Чисти технологии“. В направление „Мехатроника“, съществуват по-голям брой подобласти и това определя структурирането на отделните изследователски капацитети в лаборатории и секции към тях. Тази хетерогенна структура кореспондира много добре с обширната област на планираните научни изследвания и дава възможност за постигане на максимална синергия по направления и запазване на концентрацията на ресурса в отделните кампуси.