Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Импланти от ново поколение – полезно партньорство от университета към медицината