Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София

С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София 

Още статии...

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022.

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022. Към изданието