Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София

С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София