Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София

С финансиране по проекта се създават свръхмодерни лаборатории в Техническия университет, София 

Още статии...

В кампуса „Лозенец“ беше направена първа копка на научноизследователския комплекс за чисти технологии

В кампуса „Лозенец“ беше направена първа копка на научноизследователския комплекс за чисти технологии на Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.