Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Център за върхови пистижения по мехатроника и чисти технологии кампус „Студентски град“, открит на 16 май 2022 г.

 Център за върхови пистижения по мехатроника и чисти технологии
кампус „Студентски град“, открит на 16 май 2022 г.

Още статии...

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022.

академик Константин Хаджииванов, проф. Радостина Стоянова, проф. Нели Косева, проф. Маргарита Попова и гл. ас. Ивалина Трендафилова във в-к Homo Sciens 2022. Към изданието