Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

чл.-кор. Тони Спасов, проф. Весела Цакова и проф. Евгения Вълчева във в-к Homo Sciens 2023.