Лаборатория за виртуално инженерство и дигитални производства - Индустрия 4.0

СЕКЦИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА И ВИТРУАЛНИ ФАБРИКИ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: доц. д-р инж. Константин Камберов

e-mail: kkamberov@tu-sofia.bg

тел. +35929652574

В Секцията се извършват изследвания, свързани пряко с концепцията за „Индустрия 4.0“. Развиват се нови методи за 3D дигитализация и интеграция на виртуални фабрики; подходи за локационно разполагане и определяне на оптимални параметри, представляваща прехода от виртуалното прототипиране към физическата реализация и технологична последователност за конкретното определяне на капацитетни и комуникационни параметри на производствено оборудване. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и индустриални партньори, производители на различни компоненти за мехатрониката.

ДЕЙНОСТИ

В Секцията се извършват изследвания в областта на дигиталните технологии, в частност – виртуални фабрики, както и някои специфични дейности, свързани с технологиите от Индустрия 4.0.

УСЛУГИ

оборудване

Секцията разполага със следното оборудване:

Роботизирана система за изследване и демонстрация на процесна оптимизация

Дава възможност за съвместяване на технологиите за отнемане и добавяне на материал без пребазиране.

Сканираща система за фабрични конструкции и помещения

 Използва се за сканиране на производствени помещения с цел планиране, симулация и оптимално локационно разполагане на оборудването.

Процесна камера за изграждане на покрития

Надграждане на линия за йонно азотиране, което дава възможност за изграждане на DLC покрития.

НОВИНИ ОТ СЕКЦИЯТА