Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Доц. д-р Джовани Спинели е завършил Електротехническия факултет на Университета в Салерно (UNISA), Италия през 2007 г. с магистърска степен по електроника. През 2012 г. защитава  докторска  дисертация в същия университет на тема „Електромагнитни свойства и моделиране на композити, базирани на CNT, за промишлени приложения“. След получаване на докторска степен заема научноизследователска позиция в UNISA, а от 2020 г. е доцент в Института по механика на БАН (София) по професионално направление “Материали и материалознание”, научна специалност “Методи за контрол и изпитване на материали, продукти и апарати”

Изследователският интерес на доц. Спинели обхваща електромагнитни (EM), термични и механични характеристики на иновативни материали на базата на въглеродни наноструктури (както и тяхното мултифизично моделиране), 3D печат, аналитични и числени методи за проектиране и оптимизиране на материали, EM системи и процеси в областта на инженерството и нанотехнологиите.

В процеса на работа той е усвоил използването на различни изследователски методики, включително най-новите налични технологии, като тунелна атомно-силова микроскопия (TUNA) за изследване, на наномащабни нива, електрическите характеристики на композити и на новия лазерен метод за изучаване на тяхните топлофизични характеристика. В областта на изследване на топлофизичните характеристики на нанокомпозити доц. Джовани Спинели разработва теоретични модели и експериментални методи за охарактеризиране на неконвенционалните проби както по отношение на тяхната геометрия, така и на съставните материали (многофазни нанокомпозити). Също така той има значителен опит в морфологичните изследвания (SEM анализ) на наноструктурирани материали, което му позволява да намери връзката между характеристиките, наблюдавани на микроскопично ниво, с физическите свойства, разкрити в макроскалата.

Доц. Спинели участва активно в различни европейски проекти, финансирани от Осма рамковата програма „Хоризонт 2020“  и Седма рамкова програма (7FP) като Graphene Flagship. Неговата изследователска дейност е довела до над 50 научни публикации в международни списания и конференции, както и до 3 международни патента (Италия, Европа, САЩ) относно разработен метод за наблюдение на композитен материал.