ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ И РЕЗОНАНСНА ТЕНСИОМЕТРИЯ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:            

гл. ас. д-р Николай Николаев Зографов (СУ Св. Климент Охридски, ФзФ)

e-mail: zoggy@phys.uni-sofia.bg

тел. 02 8161 832

Лабораторията разполага с надеждна и достъпна оптична система за наблюдение и изследване на резонансни повърхнинни вълни в микрокапчици и възбуждане на резонансни осцилации в микрокапцичи с електрично поле.

ДЕЙНОСТИ

В лабораторията по „Електроакустични изследвания на електролити и Резонансна тенсиометрия (Resonant Droplet Tensiometry) новозакупеният тенсиометър DSA30S се използва като референтен прибор при разработката на прототипи и провеждането на електроакустични изследвания и резонансна тенсиометрия. Снабденият с бърза видео камера DSA30S предоставя възможности и за изследване на нискочестотни резонансни осцилации на течни капки в диапазона на основният резонансен режим (80-160 Hz).

УСЛУГИ

оборудване

Тенсиометърът – DROP SHAPE ANALYZER – DSA30S представлява профилен тенсиометър – уред за анализ на профила на течни капки. Позволява прецизно измерване на повърхностното напрежение на окачени или седящи течни капки по метода на анализа на контура. С негова помощ може да се изследва контактният ъгъл и повърхностното напрежение на течни капки, поддържани от твърда повърхност, както и съответната свободна повърхностна енергия. Тенсиометърът е снабден със специална оптична кювета и циркулационен термостат, които позволяват изследването на течни капки в контролирана течна или газова среда при температури от -10 до 130 °C. Уредът разполага с компютърно управляема дозираща система, която осигурява прецизен контрол на обема на изследваните капки. Софтуерът ADVANCE позволява провеждане на многократни автоматизирани изследвания по предварително заложени шаблони.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА