Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: проф. д.ф.н. А. Паскалева

e-mail: paskaleva@issp.bas.bg 

тел. 02 979 5742

Лабораторията извършва електрични изследвания на химически газови сензори при различни условия, симулиращи околната среда като влажност, температура и концентрация на различни газове. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и фирми с приложна дейност в областта.

 

ДЕЙНОСТИ

Лабораторията провежда електрически изследвания на различни тънкослойни и обемни структури, намиращи приложение за газови сензори като:

УСЛУГИ

оборудване

  • Тестова система за газови сензори Kenosistec KGAS4S, симулираща околната среда в малък обем. Системата позволява тестване на изменението на съпротивлението на до два образеца при промяна на параметрите на средата.

Системата разполага с 6 газови линии за подаване на различни видове газове в работната камера при контролирана влажност от 10 до 90%. Концентрацията на газовете може да се контролира в границите от 1 до 5000 ppm. Лабораторията в момента разполага със следните тестови газове: CO2, NO2, NH3.

Измерванията могат да се извършват при температури от стайна до 400оС с точност ±2оС.

Съществува възможност за допълнително оптично стимулиране с видима и ултравиолетова светлина (от 315 до 700 nm) на изследваните образци.

Работната камера може да бъде предварително евакуирана до 10-5 mbar.

Електрическите измервания се извършват с два броя Keithley 6487/E SMU пикоамперметър, при постоянно напрежение до 500V и ток до 10-12А.

Изследваните структурите могат да бъдат и некорпусирани.

 

Климатичната камера с измервателната камера

Измервателната камера с устройството за монтиране на образците

 

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА