Лаборатория по каталитични технологии

Ръководители: проф. д-р Силвия Тодорова (Институт по катализ – БАН)

e-mail: todorova@ic.bas.bg

тел. тел. +359 (2) 979 25 76

проф. д-р Антон Найденов (Институт по обща и неорганична химия – БАН)

e-mail: naydenov@svr.igic.bas.bg

тел. тел. +359 (2) 979 25 36

 

В лабораторията се извършват систематични изследвани с цел разработване на катализатори за очистване на газове, съдържащи летливи органични съединения (ЛОС), в т.ч. метан, пропан, бутан и органични разтворители. Експериментите се провеждат в присъствие на различни катализатори –  масивни или нанесени върху различни носители като напр. алуминиев оксид, керамични материали, неръждаема стомана, алуминий и порести материали (микропорести, мезопорести, макро-мезо порести). Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както инженерингови фирми за създаване на полупромишлени инсталации за каталитично пречистване на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения (ЛОС) и получаване на данни за последващо проектиране на промишлени инсталации за конкретни източници на замърсяване.

ДЕЙНОСТИ

Лабораторията разработва катализатори за очистване на газове, съдържащи летливи органични съединения (ЛОС), в т.ч. метан, пропан, бутан и органични разтворители.

УСЛУГИ

оборудване

Пламъчно-йонизационен газов анализатор за непрекъснат контрол на общото съдържание на въглеводороди в газова фаза (Thermo-FID-TG TOC Analyzer, SK Elektronik GmbH), свързан с вакуумна система с мембранна помпа за собствено захранване към апарата с въздух от околната среда в непрекъснат режим на работа (SK Elektronik GmbH.) и  водороден генератор (LNI Swissgas SA, HG KUBE).

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии