Лаборатория за вибрационни и акустични мехатронни технологии

СЕКЦИЯ ЗА МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА И АКУМУЛИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:  проф. дн инж. Иван Кралов (ТУ – София, Факултет по транспорта, катедра „Механика“)

e-mail: kralov@tu-sofia.bg

тел. +359 888 655 795

 

В Лабораторията се извършват изследвания на мехатронни системи за защита и акумулиране на енергия от вибрации и акустичен шум. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и производители на:

  • системи за активна и пасивна защита от вибрации и акустичен шум;
  • материали използвани за генериране на ел. енергия от вибрации и акустичен шум;
  • конструкции използвани за генериране на ел. енергия от вибрации и акустичен шум
  • и др.

ДЕЙНОСТИ

Лабораторията разработва системи за защита и генериране на ел. енергия от вибрации и акустичен шум.

УСЛУГИ

оборудване

Специализиран мобилен шумомер със софтуер и калибратори:

  • Специализиран мобилен шумомер със софтуер – 3 бр.
  • Калибратор акустичен;
  • Калибратор вибрационен;
  • Източник на еднородно звуково поле;
  • Източник на насочено звуково поле;
  • Подвижна стрела за измерване на ниво на звуково налягане.

Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 1 /много канална измервателна система; измерване на сигнали от различни по вид преобразуватели; управление на изпълнителни устройства; възможност за контрол и управление/;

Специализирана многоканална цифрова измервателна система с аксесоари 2;

Електродинамична система за вибрационни изследвания (Електродинамична система за генериране на вибрации и аксесоари 3, Специализирана система за управление на вибраторите);

Специализирана система за безконтактно измерване на вибрации;

Специализиран софтуер за симулационно моделиране на акустични потоци и мултифизични анализи /COMSOL Multiphysics® с допълнителни модули: „Structural Mechanics Module”, „Acoustics Module”, „MEMS Module” и др./;

Специализиран софтуер за мултифизични анализи /ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution/.

НОВИНИ ОТ СЕКЦИЯТА