Лаборатория за виртуално инженерство и дигитални производства - Индустрия 4.0

СЕКЦИЯ ЗА 3D/CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИМПЛАНТОЛОГИЯТА

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: доц. дн инж. Николай Николов

e-mail: nickn@tu-sofia.bg

тел. +35929652574

В Секцията се извършват изследвания, свързани с методи и технологии за създаване на персонализирани импланти с перфектно пасващи повърхности с ендплейтове, което осигурява по-добра носеща повърхност и намаляване на усложненията: дислокация на импланта, смачкване на прешленното тяло и др. Също така се търси перфектно възстановяване на нормалната сагитална конфигурация на шийния отдел. Предвижданата за разработка концепция е изключително иновативна и се основава на принципа, че имплантът трябва е адаптиран към конкретната анатомия на пациента, а не обратното. Технологии за виртуално прототипиране, както и тези за адитивно производство, са съчетани с последните достижения в имплантологията. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и партньори, производители на различни компоненти за медицината.

ДЕЙНОСТИ

Основни научноизследователски дейности на секцията са свързани с:

УСЛУГИ

оборудване

СИСТЕМА ЗА НАВИГИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТИ BRAIN LAB – CIRQ

Използва се по време на дейностите по планиране на хирургични интервенции и същинското изпълнение в етапа на интеграция на персонализирани импланти.

Биопринтер QUALUP QU3

Използва се в дейностите по 3D изграждане на персонализирани импланти от био-съвместими материали и модели за планиране на хирургически операции.

НОВИНИ ОТ СЕКЦИЯТА