Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Имплантологията се развива, България се нареждала във водещите страни