Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Интервю с проф. Пламен Стефанов – ръководител на проекта за изграждане на Национален център по мехатроника и чисти технологии