Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Представяне на Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

 

 Проф. Александър Драйшу, проф. Маргарита Попова, проф. Евгени Иванов и доц. Джовани  Спинели в специализирания брой Центрове за върхови постижения и центрове за компетентност на списание Българска наука.