На 30 май 2018 г. в сградата на Българската академия на науките ул. „15 ноември“ №1 ще бъде обявено стартирането на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

Програмата включва:

  1. Пресконфернция от 12:00 часа в зала 207, в която ще участват координаторът и членовете на Управителния съвет на проекта.
  2. Представяне на проекта от 12:30 часа в Големия салон:

„Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии – сериозен шанс за подем на научно базираните иновации в България“

Проектът BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ стартира на 28.02.2018. Той е на стойност 69 184 529.81 лв., от които 58 806 850.34 лв. са европейско и 10 377 679.47 лв. национално съфинансиране, като то продължава за период от 70 месеца.

В проекта участват 17 научни организации, включително 5 висши училища и 12 института на Българската академия на науките. Водеща организация е Институтът по обща и неорганична химия, а неговият директор – проф. Пламен Стефанов – координатор.

Основната цел на проекта е изграждане на модерен национален Център, който ще осигури качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се области: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси и редуциране на парникови емисии. Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България.

Очакваните резултати са създаване на нов тип Национален център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, водещ за страната и региона, с международна видимост и научна значимост; намиране на иновативни технологични решения в подкрепа на българската индустрия; подготовка на висококвалифицирани специалисти; откриване на нови работни места и стимулиране на млади и водещи учени да работят в България.