Лаборатория Функционални дисперсни системи

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:

проф. д-р Стоян Гуцов  (СУ Св. Климент Охридски, ФХФ)

e-mail: fhsg@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 8161 281

В лабораторията се изследват функционални колоидни системи с приложение в чистите технологии, свойствата на оптични зол-гелни материали като сензори за ултравиолетово лъчение и източници на светлина; развитието на аерогелни композити за съхранението на чиста енергия и термоизолация, развитието на анизотропни микро топлообменници /регенератори/ за повишаване на ефективността на съвременните топлинни помпи.

ДЕЙНОСТИ

Изследване на оптични материали на базата на хибридни композити  и на техните спектрални свойства; Развитие на нови аерогелни композити с потенциално приложение като материали за съхранение на чиста енергия и  топлоизолационни материали;  Изследване на свойствата на переспективни материали с приложение в чистите технологии; Развитие на нови подходи в статистическата механика с потенциално приложение за пренос и съхранение на енергия.

УСЛУГИ

оборудване

Флуориметър PE FL8500 е съвременна спектрална апаратура, даваща възможност за прецизно изследване на луминесценцията на различни материали и биологични системи при възбуждане с ултравиолетова и видима светлина. Потенциалните области на приложение на такава апаратура са охарактеризирането на материали за оптиката и оптоелектрониката и флуоресцентен анализ на фармацевтични и биологични продукти.

Флуориметър PE FL8500 притежава висока функционалност, свързана с емисионни спектри, с измерване на с възможността за определяне на квантов добив на твърди проби  /монокристали, покрития, полимери, прахове/ и течности с различна плътност и вискозитет, температурно зависими емисионни спектри, 3D спектри на оптични материали при различно възбуждане, време на затихване на емисията на оптичните материали. Наличната апаратура е единствена в България.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА