ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: доц. д-р Милена Спасова/ доц. д-р Снежанка Бакалова

(ИОХЦФ-БАН)

e-mail: mspasova@orgchm.bas.bg; bakalova@orgchm.bas.bg

тел. 02/9606-193 (М. Спасова); 02/9606-126 (С. Бакалова)

Лабораторията извършва следните теоретични изследвания:

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

Оборудване

Производител: Supermicro  SuperServer

 

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА