Лаборатория по био-мехатроника и микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи

СЕКЦИЯ ЗА МИКРО/НАНО АСЕМБЛИРАНЕ И МИКРОКОРПУСИРАНЕ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: Проф. д-р Валентин Христов Видеков (ТУ-София, ФЕТТ)

e-mail: videkov@tu-sofia.bg

тел. 0882270558

В секцията се извършва монтаж на полупроводникови кристали и корпусирани микрочипове за  микромодули с приложение в мехатронниката и други системи. За целта се извършват  изследвания  на различни покрития и наноманериали върху гъвкави, твърди и тримерни подложки с цел подобряване възможностите за монтаж чрез използване на лепила, припои, пасти , ултразвук и други методи.

ДЕЙНОСТИ

Дейността на секцията е ориентирана към асемблиране и микрокорпусиране на микроелементи (полупроводникови кристали, МЕМС структури, чип сензори и други) в микромодули. Основните задачи които могат да бъдат решени са :

УСЛУГИ

оборудване

Секцията разполага с:

Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове

Уникалната специализирана конфигурация на базата на  швейцарския модулен комлекс TRESKY T-3002-PRO е с възможност за преместване със стъпка 1 µm, усилие на разполагане със стъпка 0,01N и работна зона над 100х100 mm. Осигурява монтаж с прилагане на залепване, спояване, ултразвуково и термокомпресионно заваряване, температури на загряване на инструменти и масичка до 400 °С и скорост 25°С/s. Има възможност за съвместяване по техника обърнат монтаж (FC) на чипове с изводи от долна страна, за съвместяване по X, Y, Z, Θ с еталониране 1 µm, работа в инертна среда и програмируемост на параметрите на процеса с висока повторяемост, включително и на температурния профил.

Полуавтоматична станция за опроводяване на микрокристали

Полуавтоматичната станция за бондиране чрез връзка топче-клин и клин-клин на база универсален бондер  и тестер е модел 5600 на фирма F&S Bondtec Semiconductor GmbH, Австрия.

Опроводяването се извършва чрез ултразвукова заварка на златен проводник с диаметри от 18 до 50 µm и на алуминиев с диаметри от 18 до 75 µm. Работно пространство 100х100 mm. Подгряване чрез програмируем контролер е до 250 °С, което  подобрява надеждността на заварките.

Резолюция на преместване е 0,25 µm с програмируема траектория и възможност за транслиране на бондовете в равнината X/Y.  Осигурява програмируем профил на бонда за

близко, късо, вертикално или ниско разположение на проводника. Разполага със специализиран софтуер за извършване на триточково бондиране с повишена надеждност и нисък бонд с триточкова заварка. Бондиращата глава за заварка е тип клин-клин с 360 градусова ориентация без въртене на основата.

НОВИНИ ОТ СЕКЦИЯТА