Лаборатория по дистанционни наблюдения от спътници и безпилотни летателни системи

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии