Лаборатория по галванотехника и корозия

Ръководител: проф. д-р Николай Божков (Институт по физикохимия, БАН)

e-mail:NBojkov@ipc.bas.bg

тел. 02 979 2521

 

За нуждите на изследванията по получаване и характеризиране на нови функционални галванични покрития с подобрени свойства е оборудвана лаборатория с галванична линия за пробоподготовка при нанасяне на функционални покрития, камера за солена мъгла за корозионни изпитания и лабораторна екипировка, необходима за получаване на покрития чрез инкорпориране на микрочастици, като с оптичен микроскоп се осигурява непосредствен контрол на качеството на покритията и следене на процесите на корозия. Специфика на лабораторията е създаването на условия за синтез и електро-оптично охарактеризиране на микрочастици, които впоследствие се инкорпорират във функционални покрития, например такива с подобрени антикорозионни свойства.

Новото оборудване на лабораторията е добавено към наличните електрохимични работни станции и дава възможност да се затвори кръгът и да се повиши ефективността на изследванията в тази сфера, която касае пряко преодоляване на съществени проблеми, свързани с устойчивостта и надеждността на компоненти, използвани в мехатронни изделия.

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

оборудване

ПРАВ ОПТИЧЕН МИКРОСКОП

Висококачествен оптичен микроскоп за работа с преминаваща и отразена светлина, LED осветление и включени контрастни техники: светло поле, тъмно поле, DIC и C-DIC (диференциален  интерференчен контраст). Надежден и широкоспектърен оптичен микроскоп, подходящ за изследване на широк клас от материали, включително зърнови граници, структура на фази, покрития, дефекти, включения и др. Увеличения – х50, х100, х200, х500, х1000.

КАМЕРА ЗА СОЛЕНА МЪГЛА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ

Камерата Q-FOG (Q-LAB Corporation)  се състои от корпус от полимерен материал с вътрешен обем, позволяващ изпитване на различни видове образци (материали и покрития) под формата както на опитни пластини, така и на реални обекти или части от тях. Тя има вградено електронно устройство за управление, съдържащо определен брой зададени тестови програми.

Системата позволява допълнителното създаване на комбинации от наличните тестове, както и на нови експериментални програми с различни характеристики на изпитване. Апаратурата осигурява също провеждане на стандартизирани тестове в непрекъснат, цикличен и/или многостъпков режим.

АПАРАТУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, МОДИФИЦИРАНЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА МИКРОЧАСТИЦИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРООПТИЧНИ МЕТОДИ

Апаратурата се състои от оптичен модул, електро-оптична клетка и фотоелектроумножител, електричен модул (генератор и високоволтов усилвател PZD2000A,TREK), двуканален осцилоскоп Rohde & Schwarz и центрофуга MPW-352R, Med Instruments за получаване и фракциониране на микрочастици.

Настолната лабораторна центрофуга (MPW-352R) се използва за разделяне на компоненти (частици) с различна плътност и размери в проби под влияние на центробежната сила. Центрофугата е оборудвана с екологична охлаждаща система с температурен контрол. Това позволява достигане до избраната температура в камерата дори при максимална скорост на въртене.

Представените компоненти представляват оригинална апаратура за измерване на интензитета на разсеяната светлина от суспензия в електрично поле, с която могат да се определят електрични, оптични и геометрични параметри на несферични колоидни частици във водна среда и в присъствие на нискомолекулни соли, повърхностно-активни вещества и полимери.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА