Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: проф. д-р Маргарита Попова

(ИОХЦФ-БАН)

e-mail: mpopova@orgchm.bas.bg

тел. 02 9606 111

Хроматографията е широко използван метод за качествен и количествен анализ на органични съединения. Газовата хроматография (ГХ) с детектор по топлопроводност и/или пламъчно-йонизационен детектор се прилага при анализ на летливи органични съединения и газови смеси, а високоефективната течна хроматография (ВЕТХ) с детектор с диодна матрица при съединения, притежаващи хромофорни групи. В рамките на настоящия ЦВП се извършва хроматографски анализ на органични съединения и смеси, получени при процеси на преработка на биомаса, провеждани в течна и газова фаза, при насочен синтез за получаване на нови функционални органични материали с приложение във високите технологии, както и за анализ на продуктите при изследване на процеси с екологична насоченост за елиминиране на летливи органични съединения (толуен, етилацетат, хексан, етилбензен и др.).

 

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

оборудване

Лабораторията по хроматография разполага с:

СИСТЕМА ОТ ГАЗОВИ ХРОМАТОГРАФИ SHIMADZU NEXIS GC-2030

Газовите хроматографи предоставят възможност за газ хроматографско разделяне на широк спектър от смеси на летливи органични химични съединения и газови смеси (H2, CO, CО2) и за количествен анализ на индивидуални органични съединения чрез универсална детекция с пламъчно-йонизационен детектор и детектор по топлопроводност. Газовите хроматографи могат директно да бъдат свързани с каталитични апаратури от проточен тип чрез кранове за въвеждане на газови проби, което позволява прецизно следене на реакционните продукти в хода на изследваните процеси. Наличието на детектор по топлопроводност позволява анализ на продукти, съдържащи газови смеси от CO, CO2, H2 и други. В системата е включен и газов хроматограф, оборудван с автоматичен инжектор за подаване на проби, който чувствително повишава ефективността на апаратурата, позволявайки значително увеличаване на броя анализирани проби.

ВИСОКО ЕФЕКТИВНA ТЕЧНОХРОМАТОГРАФСКА СИСТЕМА Nexera-i LC-2040C 3D Plus

Високо ефективният течен хроматограф SHIMADZU LC-2040C е снабден с детектор с фотодиодна матрица (PDA), което позволява течно хроматографско разделяне на широк спектър от смеси на органични химични съединения, както и количествен и качествен анализ на индивидуалните компоненти чрез УВ детекция. Той е оборудван и с автоматичен инжектор за подаване на проби, който чувствително повишава ефективността на апаратурата, позволявайки значително увеличаване броя анализирани проби.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА