Лаборатория по лазерни технологии

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:

проф. д-р Мирослав Абрашев  (СУ Св. Климент Охридски, ФзФ)

e-mail: mvabr@phys.uni-sofia.bg

тел. 02 8161816

Изследванията се извършват посредством Рамановата спектроскопия, която е недеструктивен и безконтактен метод. Така се изследват структурните и физичните свойства на твърди, течни и газообразни образци, при това без да е необходима предварителна подготовка на пробите. Рамановата спектроскопия намира голямо приложение в различни области като физика, химия, геология, минералогия, биология, фармация, криминология, както и съвременното материалознание – при изследването на въглеродни нанотръби, графен, димантеноподобни покрития, полимери, полупроводници, високотемпературни свръхпроводници и други.

ДЕЙНОСТИ

Освен традиционните за лабораторията измервания на поляризирани Раманови спектри при стайна температура (и по-висока до 600 оC), се извършват и измервания на Раманови спектри при ниски температури (до 77 К), както и при стайна температура, но при високи налягания (до 20 GPa). Тези измервания представляват интерес за учените, изследващи фазови преходи на вещества.

УСЛУГИ

оборудване

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА