Лаборатория за неорганичен синтез

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: Проф. д-р Виолета Колева

(Институт по обща и неорганична химия – БАН)

e-mail: vkoleva@svr.igic.bas.bg

тел. +359 2 979 35 66

В Лабораторията се провеждат изследвания по синтез на неорганични материали за чисти технологии като материали за: съхранение на енергия; оптиката; опазване на околната среда; с биомедицинска насоченост и др. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследователски колективи в страната и чужбина със сходни научни интереси, както и производители на неорганични материали.

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

оборудване

Лабораторен реактор за синтез под налягане

с максимална работна температура 230°С (при работа с тефлонови съдове) и налягане до 200 бара.

Реакторът позволява синтез с обеми между 75 и 200 мл и е оборудван с приставка за инжектиране на течности при работно налягане.

Лабораторна реакторна система

 Системата  включва следните модули:

  • 2 бр. лабораторни реактора за синтез в температурен интервал 5-120 °С с прецизен контрол на температурата, рН на средата и скоростта на разбъркване;
  • Вакуум помпа, позволяваща синтез под ваккум;
  • Охлаждащ циркулиращ термостат с температурен обхват минус 20°С до стайна температура;
  • Диспергатор с различни диспергиращи устройства, включително за разбъркване и хомогенизиране на силно вискозни реакционни смеси.

Всички модули могат да работят както самостоятелно, така и в система. Апаратурата разполага с ръчно и софтуерно управление и записване на синтезните параметри.

Високотемпературна муфелна пещ до 1400°С

Пещта е предназначена за високотемпературен твърдофазен синтез както и за накаляване/синтероване на материали, включително в контролирана атмосфера (азот, аргон, кислород, въздух);

Тръбни пещи

  • Тръбна пещ до 1300°С, оборудвана за работа във вакуум и контролирана атмосфера (азот, аргон, кислород, въздух);
  • Тръбна пещ до 1200 °С, оборудвана за работа в контролирана атмосфера.

Пещите са    предназначени за високотемпературен твърдофазен синтез, както и за накаляване/синтероване на материали;

Рентгенофлуоресцентен спектрометър с пълно вътрешно отражение (TXRF).

С помощта на този спектрометър се извършва мулти-елементен анализ на примеси в проби под формата на течности и суспензии. Подходящ за елементи с атомен номер над 20 (макро-, микроелементи и следи на ниво ppm). Възможно е просто калибриране с вътрешен стандарт. Апаратът е подходящ за анализ на проби от различен произход – води, почви, пепели, разтвори, графитни прахове, биологични течности и др.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА