Лаборатория по нови детектори и създаване на системи за интелигентно управление на процеси

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководители:

проф. д-р Евгения Вълчева (СУ Св. Климент Охридски, ФзФ)

e-mail: epv@phys.uni-sofia.bg

тел. 02 8161 843

 

доц. д-р Веселин Дончев (СУ Св. Климент Охридски, ФзФ)

e-mail: vtd@phys.uni-sofia.bg

тел. 02 8161 701

В Лабораторията се изследват полупроводникови наноструктури и обемни материали за оптоелектронни и фотоволтаични приложения. Изследват се посрдством спектроскопски методи полупроводникови наноструктури (квантови ями, свръхрешетки, квантови жички, квантови точки) за оптоелектронни приложения, а именно LED излъчватели на светлина, инфра-червени детектори, оптични памети, фотоволтаични елементи, високо ефективни полупроводникови лазери и други компоненти на опто- и наноелектрониката, основани на квантови ефекти. Изследваните обекти и системи са компоненти на съвременните мехатронни устройста.

ДЕЙНОСТИ

Микроскопът се използва за изследване на широк спектър от модерни материали – тънки филми и покрития за сензори, детектори, фотоволтаика, информационни носители и др. Размерите на тези филми и структурите, изградени от тях (дебелина, релеф, размери на зърната и домените и т.н.) поставят важно условие за характеризирането им при разделителни способности под нанометри до микрометри, което става възможно с инсталираният AFM.

Използването на AFM 3D Origin предоставя информация, която е критична при разработването, оптимизирането на тънки филми и наблюдението на процесите на техния растеж, както и при рационализирането на дизайнерските пътища за постигане на желаните функционални свойства на прибори за мехатрониката.

УСЛУГИ

оборудване

Атомно-силовият микроскоп (AFM)  MFP-3D Origin е водещият член на семейството MFP-3D AFM.  Той разполага с най-широката гама от режими за изображения и аксесоари за характеризиране, с гъвкавост, мощни възможности и системна архитектура, която позволява бъдещо разширяване. Включени са следните режими на работа: AFM contact mode, tapping mode, Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM), Magnetic Force Microscopy (MFM), Conductive AFM, Nanolithography, Nanomanipulation, Scanning Tunneling Microscopy (STM).

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА