Лаборатория по плазмени технологии

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:

доц. д-р Живко Кисьовски (СУ Св. Климент Охридски, ФзФ)

e-mail: kissov@phys.uni-sofia.bg

тел. 02 8161 640

В лабораторията се осъществя разработване на чисти технологии чрез плазмено третиране на газове и отлагане на нанострукури.

ДЕЙНОСТИ

Създаване на газови разряди при различни условия, електрическа диагностика на разрядите, синтезиране на наноструктури, анализ на газови смеси, анализ на молекулярния състав на полупрозрачни твърди проби и на състава на повърхностния слой на непрозрачни проби.

УСЛУГИ

оборудване

Системата за плазмено отлагане на наноструктури се състои от вакуумна камера, газоподаваща система и газови бутилки, вакуумна помпа, микровълнов генератор, вълноводни секции за микровълните, квадруполен масспекторметър. Модулите на системата за третиране на газове в разряди при високо напрежение се състоят от вакуумна камера за третиране на газове, модул за подаване и контрол на потока на смеси от газове, източници на сигнали и на високо напрежение, модули за електрическа диагностика на разряди при високи напрежения. Системата включва също спектрометър за абсорбционна спектрометрия в близка и средна инфрачервена област, позволяващ молекулярен анализ на газове при атмосферни и близки до атмосферни налягания, полупрозрачни твърди проби и повърхности на непрозрачни твърди проби.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА