Лаборатория по проектиране на високо-технологични продукти за фотониката

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии