Лаборатория по рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: Проф. Борис Шивачев

(ИМК – БАН)

e-mail: blshivachev@gmail.com

тел: 0887 447 229

Лабораторията извършва изследвания на кристалната структура на различни по химичен състав и обем на елементарната клетка вещества. Определяне на кристалната структура на нови и модифицирани природни и синтетични материали, определяне на поведението на кристалната структура при промяна на температурата и налягането.

ДЕЙНОСТИ

Лабораторията извършва рентгенофазов и рентгеноструктурен анализ на нови и модифицирани природни и синтетични материали.

УСЛУГИ

Експертите от нашата лаборатория предоставят пълния набор от услуги, свързани с определяне на кристалната структура: събиране на данни, определяне на структурата, уточняване на структурните параметри, подготовка и депозиране на *.CIF файлове за кристални материали както на неорганични така и на органични съединения: нелинейно оптични материали, катализатори, нови материали за електрохимията (батерии, клетки и др.), торове, цименти, отпадни продукти, сорбенти, фармацевтични продукти и др.

оборудване

Монокристален дифрактометър с два източника на рентгеново лъчение, едновременно монтирани със софтуерно превключване между източниците на лъчение с възможности за провеждане на експеримент с образци с размер от 0.1 до 0.5 mm. при високо налягане (стандартно до 30 GPa при необходимост и до 100 GPa) и променлива температура от
-190 до 150oC.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА

Разработва се система за отдалечен достъп до апаратите в лабораторията.