Лаборатория по рентгенова микроскопия

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител на „Металографски анализ“ – проф. д-р Румяна Лазарова

e-mail: r.lazarova@ims.bas.bg

тел. +359 2 4626 304

Ръководител на „Компютърна рентгенова микротомография” – гл. ас. д-р Росица Димитрова

e-mail: rossy@ims.bas.bg

тел. +359 2 4626 304

С помощта на методите на металографския анализ в лабораторията се извършват  изследвания на микроструктурата главно на метални материали. Провеждат се и  безразрушителни изследвания чрез компютърна рентгенова микротомография както на порести метални и неметални пени и изделия от тях, така и на повърхностни и обемни пукнатини, получени при работа или различни изпитвания.

Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследователски колективи със сходни научни интереси, както и промишлени предприятия от страната и чужбина.

ДЕЙНОСТИ

 

Лабораторията извършва металографски анализ на метални и неметални неорганични материали и 3D-рентгенов безразрушителен томографски анализ.

Металографски анализ

Качествено и количествено охарактеризиране на микроструктурата на метални материали чрез микроскопски методи:

 

 

Компютърна рентгенова микротомография

3D-рентгенoвият микротомограф (Skyscan 1272, Bruker) в лабораторията се използва за безразрушително изследване на порести метални и неметални пени и изделия от тях, на повърхностни и обемни пукнатини, получени при работа или различни изпитвания на мехатронни компоненти и др. Така се получава детайлна информация за наличието на различни фази в обема на изследвания материал, за тяхната структура и геометричните им характеристики, включително и на фази с неправилна форма. Специално разработената оптична система и методика за измерване позволяват изследванията да се провеждат с висока резолюция при различни по размер и геометрия (диаметър от 5 mm до 60 mm и дължина от 5 mm до 60 mm) пробни тела.

УСЛУГИ

 

Металографски анализ

 

Компютърна рентгенова микротомография

Налични са следните функции за анализиране на 3D изображения:

оборудване

Модулна машина за шлифоване / полиране с променлива скорост с немоторизирана глава LECO PX300

Металографски микроскоп MIT 500 с увеличения до 1000х, свързан с цифрова камера и компютър със софтуер за количествен металографски анализ

Металографски микроскоп PolyvarMet с увеличения до 1000х, свързан с микротвърдомер MicroDuromat 4000, с цифрова камера и компютър


Компютърен рентгенов микротомограф Skyscan 1272, Bruker, с две работни станции

– една за управление на системата и събиране на данни и една за реконструкция и съхранение на изображения. 3D микротомографът Skyscan 1272 разполага със софтуер за управление на системата и специализиран софтуер за реконструкция, съхранение на данни, визуализация и експорт към друг софтуер за 3D изображения, а също и със софтуер за синхронизирано сканиране на образци при натиск, опън, загряване до +85˚С и охлаждане до околна -30 ˚С.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА