Лаборатория по спектрална оптична интерферометрия

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: доц. д-р Виолета Маджаров (ИОМТ-БАН)

e-mail: vmadjarova@iomt.bas.bg

тел: 0884883835

Лабораторията извършва изследвания, базирани на оптични методи за получаване на томографски (3D) изображения на меки тъкани и многослойни структури и за определяне на оптични параметри и дебелина от измерените спектри. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научно-изследователски колективи с научни интереси в области, като нови оптични методи за био-медицинска диагностика, определяне на дебелината на различни многослойни материали, томографско изобразяване и др.

ДЕЙНОСТИ

Лабораторията извършва томографско изобразяване на различни меки тъкани и многослойни структури и определяне на оптични параметри и дебелина от измерени спектри.  

УСЛУГИ

оборудване

СПЕКТРОМЕТЪР + СОНДА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПРИ ОТРАЖЕНИЕ + СОФТУЕР + ИЗТОЧНИК НА БЯЛА СВЕТЛИНА

Характеристики: Марка – Ocean Insight, Модел: FLAME-S-VIS-NIR, сонда за измерване при отражение R200-7-VIS-NIR, софтуер OCEANVIEW; Източник на бяла светлина – Марка: Ocean Insight, Модел: HL-2000-LL

 • Спектрален обхват на детектора – 190 – 1100 nm;
 • Размер на процепа 25 μm x 1 mm
 • Вариращо време на интегриране в диапазона 1 ms – 65s
 • Сондата за измерване при отражение с обхват за дължината на вълната 400 – 2100 nm
 • Софтуер за запис и обработка на спектроскопични данни
 • Източник на бяла светлина с диапазон на излъчване от 360 – 2400 nm и изходна мощност на светлинното лъчение до 7 W

СИСТЕМА ЗА ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ

Характеристики: Марка – Optores, МоделOMES Optores Megahertz OCT System

 • Възможност за получаване на 2D и 3D образи и 3D визуализиране на живо
 • Централна дължина на вълната 1309 nm
 • FWHM (спектрална ширина на излъчване) – 100 nm
 • Латерална резолюция (въздух) 30 μm и 40 μm
 • Аксиална резолюция (въздух) 17 μm
 • Зрително поле 10 mm x 10 mm
 • Дълбочина на проникване до 5 mm в зависимост на образеца
 • Специализиран софтуер за запис, обработка на 2D и 3D данни

ИЗМЕРВАТЕЛ НА МОЩНОСТ НА ОПТИЧНО ЛЪЧЕНИЕ + СЕНЗОР

Характеристики: Измервател на мощност на оптично лъчение. Марка – Ophir, Модел: StarLite + сензор PD300-IR

 • Фотодиоден сензор на оптично лъчение с обхват на измерване λ = 700 – 1800 nm и мощност за измерване до 300 mW
 • Резолюция на мощността 0.01 nW

СПЛАЙСЕР ЗА ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Характериситики: Company – Fujikura, model FSM-31S

 • Да сплайсва следните типове оптични влакна: SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655)
 • Диаметър на покритие (cladding) на влакната които се сплайсват 125μm
 • Дължина на клива в диапазона 5-13 мм
 • Типично затихване от 0.05 dB (SM), 0.02 dB (MM), 0.08 dB (DS) и 0.08 dB (NZDS)
 • Време на сплайсинг (заваряване) от 6 до 9 секунди
 • Метод на наблюдение и увеличение чрез двуаксиална CMOS камера с цветен LCD дисплей не по-малък диагонал от 4.47 инча. Увеличение не по-малко от 100X
 • Живот на електродите – не по-малко от 5000 заварявания

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА