Лаборатория ПО термохимия

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководители:

проф. д-р Тамара Петкова  (Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН)

e-mail: tpetkova@iees.bas.bg

гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова/ас. Христина Лазарова, (Институт по органична химия с Център по фитохмия, БАН)

e-mail: ivalina@orgchm.bas.bg/lazarova@orgchm.bas.bg

тел: 02 9606 111

В лабораторията се изследва поведението на материали при промяна на температурата. Чрез измерване на температурите и термичните потоци, корелиращи с термичните преходи в изследваните материали, се определят измененията, които съответстват на промяна в структурата, състава и фазовото им състояние. Извършва се термогравиметричен анализ, който позволява изследване на тегловни и фазови промени в състава на метални и металоксидни наночастици, самостоятелно или нанесени върху порести материали при термична обработка в различни газови среди (инертна, окислителна, редукционна). Детайлното охарактеризиране на тези материали, използвани като катализатори,  е предпоставка за разработване на високоефективни чисти технологии. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научни колективи и фирми, разработващи и внедряващи нови материали  в различни отрасли.

ДЕЙНОСТИ

С помощта на наличния инструментариум се осъществява:

УСЛУГИ

Предлаганите услуги са:

оборудване

ДИФЕРЕНЦИАЛНО СКАНИРАЩИ КАЛОРИМЕТЪР, DSC 404 F3 PEGASUS

Апаратът работи в широк температурен интервал от -150оС до 1600оС с възможност за определяне на специфичен топлинен капацитет.

АПАРАТУРА ЗА ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ STA449F5 JUPITER

Апаратурата за термогравиметричен анализ STA449F5 Jupiter на фирма NETZSCH Gerätebau GmbH позволява комбинирани TG/TG-DSC и TG-DTA измервания. Системата е с горно зареждане, използваща микровезна с вертикален дизайн и работа с проби от 3 mg до 35 g и разделителна способност над 0.1 µg. Работната температура на пещта е до 1600оС, със скорост на нагряване от 0.1 до 50оС/min. Апаратът е снабден с вакуум помпа за евакуация на работната среда и може да работи в различни газови среди: инертна, окислителна, редукционна, при автоматичен контрол на газовете с вграден контролер за доставяне на минимум 2 газа, регулирани по налягане и дебит (от 5 до 250 ml/min с разделителна способност 1 ml/min) едновременно.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА