Лаборатория ПО термохимия

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова/ас. Христина Лазарова

(ИОХЦФ-БАН)

e-mail: ivalina@orgchm.bas.bg/

lazarova@orgchm.bas.bg

тел. 02 9606 111

 

Лабораторията разполага с апаратура за термогравиметричен анализ, която позволява изследване на тегловни и фазови промени в състава на метални и металоксидни наночастици, самостоятелно или нанесени върху порести материали при термична обработка в различни газови среди (инертна, окислителна, редукционна). Детайлното охарактеризиране на тези материали, използвани като катализатори е предпоставка за разработване на високоефективни чисти технологии.

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

оборудване

Апаратурата за термогравиметричен анализ STA449F5 Jupiter на фирма NETZSCH Gerätebau GmbH позволява комбинирани TG/TG-DSC и TG-DTA измервания. Системата е с горно зареждане, използваща микровезна с вертикален дизайн и работа с проби от 3 mg до 35 g и разделителна способност над 0.1 µg. Работната температура на пещта е до 1600оС, със скорост на нагряване от 0.1 до 50оС/min. Апаратът е снабден с вакуум помпа за евакуация на работната среда и може да работи в различни газови среди: инертна, окислителна, редукционна, при автоматичен контрол на газовете с вграден контролер за доставяне на минимум 2 газа, регулирани по налягане и дебит (от 5 до 250 ml/min с разделителна способност 1 ml/min) едновременно.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА