Лаборатория за механични изпитания и експресна диагностика

СЕКЦИЯ ЗА ЕКСПРЕСНА ДИАГНОСТИКА

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:

гл. ас. д-р Ваня Дякова (ИМСТЦХА – БАН)

e-mail: v_diakova@ims.bas.bg

тел. +359 887 224 276

Секцията извършва изследвания на химичния състав, микроструктурата на метални материали и фрактография на ломове чрез оптична емисионна спектрометрия, рентгенов микроанализ и сканираща електронна микроскопия. Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследователски колективи със сходни научни интереси и организации, които се занимават с изследване на метални изделия.

 
 

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

оборудване

Оптичен емисионен спектрометър за анализ на метали Q4 TASMAN, BRUKER


Сканиращ електронен микроскоп HIROX 5500 с EDS система за микроанализ BRUKER

Използва се за комплексно изследване и охарактеризиране на  нови метални материали, сплави и композити на микро- и нанониво. Състои от два модула:

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА