ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКСТУРА НА ПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: проф. д-р Маргарита Попова

(ИОХЦФ-БАН)

e-mail: mpopova@orgchm.bas.bg

тел. 02 9606 111

 

Лабораторията разполага с апаратурата за определяне на текстурните характеристики на зеолити, микро/мезопорести силикати, мезопорести метални оксиди и други. Порестите материали се използват като катализатори или като носители на каталично-активна фаза в процеси, на чиято база се разработват чисти технологии за елиминиране на газовите емисии от битови и промишлени източници на замърсяване, преработка на нефтени фракции, оползотворяване на биомаса за получаване на биогорива, биополимери и ценни химически съединения и др.

ДЕЙНОСТИ

УСЛУГИ

оборудване

Апаратът AUTOSORB iQ-C-MP-AG-AG на фирмата Quantachrome Instruments (Anton Paar brand), САЩ разполага с четири дегазиращи станции с възможност за нагряване до 1100оС, три измервателни станции и турбомолекулярна помпа, достигаща вакуум от 5 x 10-10 hPa. Възможно е измерване на адсорбционно-десорбционни изотерми с различни газове (N2, CO2, Ar и др.), както и определяне на топлини на адсорбция.

Апаратурата предоставя възможности за работа в режим на хемисорбция (с Н2, СО, NH3) с напълно автоматична работа от подготовка in-situ, включително превключване на използвания газ, контрол на дебита и управление на пещта (нагряване и охлаждане).

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА