Лаборатория за получаване и (електро)химично характеризиране на метали и метал-съдържащи съединения

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:

проф. дхн Тони Спасов (СУ Св. Климент Охридски, ФХФ)

e-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg

тел. 02 8161 236

Лабораторията извършва изследвания насочени към разработване на нови материали с приложение в преобразуването и съхранението на чиста енергия, както и съхранение на водород.

ДЕЙНОСТИ

В лабораторията се извършва синтез на аморфни и микро-/нанокристални метални сплави синтез и характеризиране на микро- и нанопорьозни метални структури с приложение в йонни батерии; получаване и тестване на метални сплави като електроди в метал-хидридни батерии.

УСЛУГИ

оборудване

Диференциален сканиращ калориметър – използва се за изследване на термичната стабилност и фазови превръщания в метастабилни метални сплави и композити, както за изследване на процесите на дехидриране на метални хидриди и твърди разтвори на водород в метали.

Потенциостат с възможност и за електрохимична микроскопия – иползва се за определяне на корозионен потенциал и ток на твърди разтвори и двуфазни сплави; селективно електрохимично разтваряне на метални сплави с цел получаване на порьозни структури; определяне на електрохимичната активност на сплави по отношение на водородната реакция.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА