Лаборатория за получаване на 2D материали и нанослоеве

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител: проф. дфн. Вера Маринова  (ИОМТ-БАН)

e-mail: vmarinova@iomt.bas.bg

тел. 0886895767

Лабораторията извършва синтез на 2D (двудименсионни) материали чрез Химично отлагане от газова фаза (CVD), сепариране на разтвори и частици, отлагане на тънки покрития чрез центрофугиране, оптични и опто-електрични измервания. Потенциални партньори/клиенти могат да бъдат научно-изследователски колективи в страната и чужбина, както и фирми, свързани с нано-оптоелектроника, спинтроника, зелени технологии, сензорика и здравеопазване.

ДЕЙНОСТИ

Лабораторията разработва нанослоеве от 2D двудименсионни материали като графен и халкогениди на преходни метали, извършва микроскопски анализ, както и оптични и опто-електрични измервания.

УСЛУГИ

оборудване

Лабораторията разполага със :

CVD СИСТЕМА (PLANARGROW-2S/2S-TMD)

с два хоризонтални тръбни реактора и две независими температурни зони (максимални температури 450° С и 1100 °С) за всеки реактор за отлагане на 2D нанослоеве от халкогениди на преходни метали (TMDCs) и h-BN. Контролирано подаване на работни /реакционни газове – аргон и водород. Скрубер за обработка на изходящите газове. Напълно автоматизирана с-ма с компютърно управление.

НАНО CVD СИСТЕМА (NANOCVD-8G, MOORFIELD NANOTECHNOLOGY)

за отлагане на висококачествен графен с реактор със студени стени и термична поставка с малка маса за бързо нагряване и охлаждане; автоматичен контрол на процесите, максимална температура 1100°С. Контролирано въвеждане на работните газови потоци от аргон, водород и метан.

СИСТЕМА ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ЧАСТИЦИ И РАЗТВОРИ И ОТЛАГАНЕ НА ТЪНКИ СЛОЕВЕ

Системата включва:

Центрофуга за нанасяне на тънки слоеве 

Характеристики: Laurell Technologies, Модел – WS-650Mz-23NPPB

Максимална скорост на въртене 12 000 об./мин;

Ускоряване: до 13 000 об./за сек;

Вакуумен държач;

Размер на подложките: до 150 мм диаметър;

Позволява време на въртене до 99 мин. и 59.9 сек.

Високо скоростна сепарираща центрофуга

-Характеристики: Марка – Beckman Coulter, Модел – Allegra 64R

максимална скорост на въртене 30 000 об./мин;

температурен диапазон от -20 до +40 градуса;

възможност за центрофугиране на количества от 0.250мл.

СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ ЗА НАНАСЯНЕ НА НАНО ПОКРИТИЯ,

включваща химична камина и процесор за центрофужно отлагане (SPIN-150i -NPP Table Top, SPS);            скорост на въртене 1 – 12,000 об./мин; ускоряване до 30,000 об/сек. Подходящ за всички типични процеси на центрофугиране: почистване, изплакване/изсушаване, покритие, проявяване и ецване.

ОПТИЧЕН МИКРОСКОП OLYMPUS BX 53MTRF-S

режими на рефлексия/ трансмисия, BF/DF, увеличение до 100x

DP23-CU цветна CMOS камера, 6.4 Mpx, софтуер за обработка на изображения Stream Start 2.4

ВИБРОУСТОЙЧИВИ ОПТИЧНИ МАСИ NEWPORT

с лазерни източници на  лъчение с дължина на вълната 532 нм, 500 мВт (Cobolt)  и 1064 нм, 3Вт (Cobolt)

 

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА