Лаборатория за развиване и приложение на нови методи за охарактеризиране на повърхностна енергия и омокряне

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии