Лаборатория за развиване и приложение на нови методи за охарактеризиране на повърхностна енергия и омокряне

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител:

Доц. Кръстанка Маринова (СУ Св. Климент Охридски, ФХФ)

e-mail: km@lcpe.uni-sofia.bg

тел. 02 8161 612

Лабораторията извършва изследвания, насочени към развиване на нови уникални експериментални и теоретични методи за определяне на повърхностна енергия и омокряне на твърди повърхности, вкл. на микронни частици и порести материали, както и  охарактеризиране на повърхностно напрежение и енергия, адсорбция, и реология на флуидни и нефлуидни повърхности като мембрани и/или адсорбционни слоеве от частици.

ДЕЙНОСТИ

Основни задачи на Лабораторията са прилагане на всички техники и методи за охарактеризиране на повърхностни свойства при разработка на нови продукти: течни пени, използвани за прекурсори на порьозни материали, омокряне на частици, използвани за порьозни материали, омокряне на частици, използвани за неплътно-опаковани двумерни и тримерни кристали за антиотражателни покрития за слънчеви фотоволтаични панели, повърхностна енергия на слънчеви фотоволтаични панели с и без антиотражателни покрития.

УСЛУГИ

оборудване

АПАРАТУРА ЗА ОМОКРЯНЕ НА ГРАНУЛИРАНИ ПРЕПАРАТИ

Ще се използва за развиване на нови уникални експериментални методи за определяне на повърхностна енергия и омокряне на твърди повърхности, вкл. на микронни частици и порести материали.

АПАРАТУРА ЗА ПОВЪРХНОСТНО НАПРЕЖЕНИЕ (РАВНОВЕСНО И ДИНАМИЧНО)

Ще се използва за развиване на нови уникални експериментални методи и подходи за охарактеризиране на флуидни и нефлуидни повърхности (мембрани) – повърхностно напрежение и енергия, адсорбция.

НОВИНИ ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА