Лаборатория за роботизирани мехатронни технологии

СЕКЦИЯ ЗА ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧНИ В МЕХАТРОНИКАТА

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 | Национален център по мехатроника и чисти технологии

Ръководител : проф. дн инж. Димитър Дичев (Технически университет-Габрово, Факултет „Машиностроене и уредостроене)

e-mail: dichevd@abv.bg

тел. 0888522562

В секцията се извършват изследвания на динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (удари, вибрации и др.), както и анализ, проверка и калибриране на динамичната точност на средства и системи, измерващи параметри на движещи се обекти (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети). Потенциални партньори и клиенти на секцията могат да бъдат научноизследователски колективи в страната и чужбина, работещи в областта на динамичните измервания, както и фирми, произвеждащи машини и съоръжения, подложени на динамични въздействия.

ДЕЙНОСТИ

Работата на секцията е фокусирана върху следните научноизследователски дейности:

УСЛУГИ

оборудване

Секцията разполага със следното основно оборудване:

МЕХАТРОННА СИСТЕМА С ШЕСТ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мехатронната система с шест степени на свобода представлява стенд-симулатор, разработен на базата на шестстепенна платформа на Стюард (хексапод), което осигурява необходимата чувствителност, маневреност и точност на движение на работната платформа. Тя позволява генериране на едновременно движение в шест направления, от които в три линейни взаимно-перпендикулярни посоки и три ъглови координати (до ± 460 mm при линейно движение и ± 40 ° при ъглов ход). Тази система е единственият в България стенд-симулатор за възпроизвеждане на линейни и ъглови движения на подвижни обекти, притежаващ референтни свойства. Благодарение на ефективните си механични компоненти, системата позволява генериране на движения за товари до 1 тон с широк диапазон на линейните и ъгловите премествания

СИСТЕМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ В СТАТИЧЕН И ДИНАМИЧЕН РЕЖИМ

За осигуряване на по-голяма точност при измерване, а така също и за разширяване на функционалните възможности на измервателните дейности и провеждане на проверочни и калибриращи процедури с доказана точност относно работата на хексапода, лабораторията е снабдена със система за калибриране в статичен и динамичен режим и интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция.

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА МАШИННО ЗРЕНИЕ И ВИЗУАЛНА ДИНАМИЧНА ИНСПЕКЦИЯ.

НОВИНИ ОТ СЕКЦИЯТА